Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

læsetid 7 min

Forebyggelse af stress er afgørende for at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø. I vores moderne og hektiske livsstil bliver stress desværre en stadig mere udbredt udfordring, der kan påvirke både vores fysiske og mentale velbefindende.

Et område, hvor stress ofte manifesterer sig, er i forbindelse med arbejdspladsen. Arbejdsrelateret stress kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder. Herunder kan du læse nærmere om, hvordan man kan undgå stress på arbejdspladsen.

 

Hvorfor er forebyggelse af stress vigtigt?

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen er afgørende af flere årsager. For det første påvirker arbejdsrelateret stress både medarbejderne og virksomhedens overordnede trivsel og succes. Ved at forebygge stress kan man skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Dette kan føre til øget jobtilfredshed, engagement og motivation blandt medarbejderne.

 

Desuden kan forebyggelse af stress på arbejdspladsen medvirke til at reducere omkostningerne forbundet med stressrelaterede problemer. Stress kan resultere i øget sygefravær, nedsat produktivitet og højere personaleomsætning. Langtidssygemeldinger koster nemlig i gennemsnit 1.000.000 kr. for virksomheden, så stress på arbejdspladsen bliver også hurtigt en dyr affære. Ved at investere i forebyggelse og trivselsfremmende initiativer kan virksomhederne derved reducere disse omkostninger og skabe et mere stabilt og effektivt arbejdsmiljø.

 

Endelig er forebyggelse af stress på arbejdspladsen et udtryk for en ansvarlig og omsorgsfuld ledelsesstil. Ved at prioritere medarbejdernes velbefindende viser ledelsen, at de værdsætter deres medarbejdere og er engagerede i at skabe et sundt og positivt arbejdsmiljø. Dette kan styrke arbejdsgiverens omdømme, tiltrække talentfulde medarbejdere og øge medarbejdernes engagement og loyalitet.

Samlet set er forebyggelse af stress på arbejdspladsen afgørende for at skabe et bæredygtigt og vellykket arbejdsmiljø. Ved at prioritere trivsel, skabe gode arbejdsforhold og implementere effektive stresshåndteringsstrategier kan virksomheder opnå bedre resultater, bevare deres talentfulde medarbejdere og opnå en sund og positiv arbejdskultur.

Download e-bog med handlingstiltag mod arbejdsrelateret stress.

 

Identificer stress på arbejdspladsen

At kunne identificere stress på arbejdspladsen er afgørende for at kunne forebygge det effektivt. Ved at være opmærksom på tegnene og symptomerne på stress kan man handle i tide og implementere relevante forebyggende tiltag.

Ved at kunne identificere stress på arbejdspladsen kan ledelsen og medarbejderne være proaktive i at tackle stressfaktorer og skabe et sundere arbejdsmiljø. Det kan være i form af tidlig intervention, tilpasning af arbejdsopgaver, forbedring af kommunikation og samarbejde, eller implementering af stresshåndteringsprogrammer.

Desuden kan tidlig identifikation af stress bidrage til at mindske de negative konsekvenser for medarbejderen og virksomheden som helhed. Ved at reagere hurtigt og målrettet på stress kan man reducere risikoen for langvarige helbredsproblemer, forringet arbejdspræstation og øget sygefravær. En måde at identificere stress på arbejdspladsen er ved at benytte sig af StressTrappen.

Som set i visualiseringen ovenfor, kan du bruge trappen til at placere dig selv og dine medarbejdere i forhold til stressniveau. Trappen kan give dig et konstant og kontinuerligt værktøj til at vide, om der er noget, du skal være ekstra obs på i forhold til stressniveauet på jeres arbejdsplads.

 

Det er en god idé at introducere ‘StressTrappen’ til alle medarbejdere, så alle har en chance for at registrere symptomer på forkant i stedet for at stå med en sygemelding på bagkant. Vi vil alle rykke frem og tilbage på Trappen afhængig af vores arbejds- og private situation. Det vigtigste her er, at der tages hånd om situationen på 2. og 3. trin, sådan at medarbejderen (eller dig selv) igen kan rykke tilbage til trin 1.

 

Du kan ikke undgå at opleve stress-symptomer ind imellem. Det er helt okay og naturligt. Problemet opstår først, når du har været i tilstanden så længe, at din krop og din hjerne ikke kan kapere mere. Så brug trappen og hold dig hele tiden ajour med, hvor dine medarbejdere og du selv befinder dig.

10 gode råd til at undgå stress på arbejdspladsen

At undgå stress er afgørende for vores fysiske og mentale sundhed og generelle trivsel. Langvarig eller intens stress kan have alvorlige konsekvenser for vores krop og sind. Stress kan påvirke vores energiniveau, koncentration, produktivitet og evne til at træffe gode beslutninger. Det kan også føre til en lang række helbredsproblemer.

Ved at undgå stress kan vi opretholde en bedre livskvalitet, forbedre vores præstationer og trives både personligt og professionelt.

 

Her er 10 gode råd til at undgå stress på arbejdspladsen:

 

1. Vurdering af arbejdsmiljøet

 

Et vigtigt første skridt i forebyggelsen af stress på arbejdspladsen er en grundig vurdering af arbejdsmiljøet. Dette indebærer en systematisk gennemgang af arbejdsopgaver, arbejdsforhold og arbejdsprocesser for at identificere eventuelle stressfaktorer.

Vurderingen bør omfatte en analyse af arbejdsbyrde, tidspresset, fordelingen af opgaver, kravene til medarbejderne og det generelle arbejdsmiljø. Det er vigtigt at inddrage medarbejderne aktivt i vurderingsprocessen for at få deres perspektiver og input.

Under vurderingen er det også vigtigt at evaluere, hvordan kommunikationen og samarbejdet fungerer på arbejdspladsen. En åben og konstruktiv kommunikationskultur kan bidrage til at forebygge misforståelser, konflikter og unødig stress.

Her bruger du StressTrappen og får startet en dialog omkring, hvor I er samlet, og også om nogen er i de specifikke fareområder.

Få gennemført en trivselsmåling med henblik på stressniveauet og sørg for at få formidlet til alle medarbejdere, hvorfor denne måling skal køres igennem og at resultaterne i allerhøjeste grad bliver taget alvorligt og håndteret på.

 

Når stressfaktorerne er identificeret gennem vurderingen, er det vigtigt at udvikle og implementere relevante forbedringer og løsninger. Dette kan omfatte justering af arbejdsopgaver, fordeling af ansvar, træning og uddannelse af medarbejdere samt implementering af støttesystemer og ressourcer.

Vurdering af arbejdsmiljøet er en kontinuerlig proces, der skal opdateres og tilpasses efter behov. Ved at have en løbende vurdering af arbejdsmiljøet kan man sikre, at der træffes effektive foranstaltninger for at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

 

Husk, at forebyggelse af stress ikke kun er et individuelt ansvar, men også en fælles opgave, der kræver engagement og samarbejde fra både ledelsen og medarbejderne.

 

2. Balance mellem krav og ressourcer

 

En afgørende faktor for at forebygge stress på arbejdspladsen er at opretholde en balance mellem de krav, der stilles til medarbejderne, og de ressourcer, der er til rådighed for at imødekomme disse krav.

Det er vigtigt at sikre, at arbejdsbyrden ikke bliver for overvældende i forhold til medarbejdernes kapacitet og ressourcer. Dette kan omfatte at analysere og tilpasse arbejdsopgaver, fordele opgaverne mere ligeligt og sikre, at medarbejderne har den nødvendige tid og redskaber til at udføre deres arbejde effektivt.

Derudover er det vigtigt at sikre, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer og støtte til at håndtere de krav, de står over for. Dette kan omfatte træning, oplæring, tilgængelige værktøjer og teknologi samt passende bemanding.

 

En god balance mellem krav og ressourcer bidrager til at skabe en følelse af kontrol og mestring blandt medarbejderne. Når medarbejderne oplever, at de har tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme kravene, kan det reducere stressniveauet og øge jobtilfredsheden.

Dette kan du blive klogere på ved at gennemføre en trivselsmåling.

Find Wobas trivselsmåling her.

 

3. Prioritering af arbejdsopgaver

 

En vigtig faktor i forebyggelsen af stress på arbejdspladsen er at have en klar og effektiv prioritering af arbejdsopgaver. Ved at prioritere sine arbejdsopgaver kan man sikre, at medarbejderne fokuserer på de mest væsentlige og presserende opgaver og undgår overbelastning.

Det er vigtigt at identificere og differentiere mellem opgaver af høj, medium og lav prioritet. Dette kan gøres ved at evaluere opgavernes deadlines, vigtigheden for virksomhedens mål og konsekvenserne af ikke at udføre dem rettidigt.

 

Ved at kommunikere klare prioriteter til medarbejderne kan man hjælpe dem med at forstå, hvad der er mest kritisk, og fordele deres tid og ressourcer derefter. Dette kan reducere følelsen af overvældelse og usikkerhed og bidrage til en mere struktureret arbejdsdag.

Ledelsen spiller en vigtig rolle i at prioritere og kommunikere klart om opgaverne. Ved at være lydhør over for medarbejdernes behov og bekymringer kan ledelsen hjælpe med at skabe realistiske forventninger og undgå unødig stress.

 

4. Find meningen med dit arbejde

 

At forstå meningen med sit arbejde er afgørende for at forebygge stress og opretholde motivation og engagement på arbejdspladsen. To vigtige spørgsmål, som alle medarbejdere bør stille sig selv, er: “Hvad er min kerneopgave?” og “Giver den mening for mig?”

Vi mennesker har behov for at føle, at det arbejde, vi udfører, har en dybere betydning og formål. Hvis vi sidder fast i en kerneopgave, der ikke giver os denne meningsfulde forbindelse, kan det føre til frustration, manglende motivation og endda stress.

 

At finde mening i sit arbejde handler også om at identificere og værdsætte sine personlige styrker og bidrag. Ved at forstå, hvordan ens kerneopgave er forbundet med ens personlige værdier og interesser, kan man skabe en dybere forbindelse og tilfredshed med sit arbejde.

 

5. Implementer en tydelig stresspolitik

 

Når I som virksomhed har fået større indsigt i stressniveauet, udarbejdet en plan og har defineret, hvordan I vil arbejde med forebyggelse af stress, er det vigtigt at implementere en klar stresspolitik.

Ingen medarbejdere skal være i tvivl om, hvor seriøst virksomheden vælger at håndtere stress. Jo tydeligere det er for medarbejderne, hvor alvorligt virksomheden tager stressniveauet, desto tryggere vil medarbejderne føle sig. Tryghed er afgørende for trivslen på arbejdspladsen.

 

En stresspolitik bør indeholde retningslinjer og procedurer for identifikation, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Det er vigtigt at definere klare kanaler til rapportering af stressrelaterede problemer og etablere en åben og støttende kommunikationskultur.

Politikken bør tydeligt angive, hvilke ressourcer og støtteforanstaltninger der er tilgængelige for medarbejdere, herunder information om stresshåndtering, træning, fleksible arbejdsordninger og muligheder for at søge hjælp hos HR-afdelingen eller andre relevante instanser.

 

Derudover bør stresspolitikken understrege vigtigheden af ledelsens engagement og involvering i stressforebyggelse. Ledelsen skal være rollemodeller og vise et aktivt engagement i at skabe et sundt arbejdsmiljø og støtte medarbejdernes trivsel.

 

6. Identificér underliggende faktorer og udfordringer

 

Når en medarbejder bliver ramt af stress, er det sjældent en isoleret faktor, der har sendt vedkommende ud over kanten. Stress kan være resultatet af forskellige udfordringer og problematikker i arbejdsmiljøet.

Det er vigtigt at forstå, at stress ikke opstår ud af ingenting. Det kan være et resultat af en række faktorer, herunder arbejdspres, manglende ressourcer, dårlig kommunikation, konflikter, manglende klarhed om ansvarsområder, usikkerhed om jobbet, mangel på støtte og meget mere.

 

For at få større indsigt og handle på disse faktorer er det vigtigt at gennemføre trivselsmålinger, pulsmålinger eller den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV). Disse værktøjer giver mulighed for at indsamle data om medarbejdernes trivsel, stemninger og eventuelle problematikker på et tidligt tidspunkt.

Woba samler alle jeres medarbejdermålinger på en platform og omsætter medarbejder feedback til forebyggende handlingstiltag. Book en uforpligtende demo for at høre mere.

 

Ved at udføre disse målinger kan virksomheden få et fingerpeg om, hvordan arbejdsmiljøet påvirker medarbejdernes trivsel og identificere potentielle stressfaktorer. Det giver mulighed for at handle proaktivt og gribe ind, før situationen udvikler sig til en alvorlig stress-tilstand.

 

7. Hurtige reaktioner er vejen frem

 

Når alle i virksomheden er bekendt med StressTrappen, er der allerede taget et væsentligt skridt i retning af at forebygge stress. StressTrappen er et enestående redskab til at placere kolleger og sig selv i en potentielt farlig zone.

Men det kræver mere end bare kendskab til trappen. Det er lige så vigtigt at starte en dialog om, at det ikke bare er tilladt, men absolut nødvendigt at tale højt om det, hvis en kollega eller man selv befinder sig i farezonen.

 

Det er afgørende at fjerne tabuet omkring stress. Budskabet skal formidles klart og tydeligt til alle i virksomheden: Det er acceptabelt og opfordret til at åbent diskutere stress og trivselsrelaterede udfordringer.

Jo hurtigere der reageres, desto lettere er det at hjælpe vedkommende tilbage på de sunde trin i trappen. Tidlig indsats og hurtig reaktion er afgørende for at forhindre stress i at udvikle sig til mere alvorlige tilstande.

 

Ved at skabe en åben dialog og reagere hurtigt på stresssignaler kan virksomheden bidrage til at skabe et sundere og mere støttende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig set, hørt og støttet i deres trivsel.

 

8. Skab en støttende kultur og hjælp hinanden

 

At støtte hinanden både fagligt og socialt er en værdifuld ressource i forebyggelsen af stress. Men kollegial støtte kommer ikke af sig selv. Det kræver de rette rammer for at blomstre og udvikle sig. Derfor er det vigtigt at skabe disse rammer og fremme dialogen om, hvordan vi bedst støtter hinanden.

Vi er alle forskellige, og vi foretrækker at modtage støtte på forskellige måder. Ved at åbne op for dialog bliver vi klogere på hinanden og får indblik i, hvordan vi bedst kan hjælpe en kollega, der måtte være ramt af stress.

 

Det handler om at udvise empati, lytte aktivt og vise interesse for hinandens trivsel. Det kan omfatte at tilbyde en hjælpende hånd i travle perioder, dele viden og erfaringer, og skabe en kultur, hvor det er trygt at bede om hjælp eller rådgivning.

Sammen kan vi skabe et miljø, hvor stress reduceres, og hvor vi støtter hinanden i at opnå en sund work-life balance og trivsel på arbejdspladsen.

 

9. Håndtér forandringer med omhu

 

Både små og store forandringer kan forstyrre balancen på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at være proaktiv og tage eventuelle udfordringer i betragtning under forandringsprocessen. Sørg for, at alle medarbejdere er tilstrækkeligt informerede og tag hensyn til dem, der måske ikke er lige så ivrige efter forandringer som resten.

 

Start med at kommunikere klart og tydeligt om de forestående ændringer. Forklar baggrunden og formålet med forandringerne, og vær åben for at besvare spørgsmål og lytte til medarbejdernes bekymringer og synspunkter. Det er vigtigt at skabe en følelse af tryghed og inddragelse i processen.

Undersøg også om der er muligheder for at lette overgangen og mindske belastningen for medarbejderne. Dette kan omfatte at tilbyde uddannelse eller træning i forbindelse med forandringerne, give klare retningslinjer og forventninger, og skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at bede om hjælp eller give feedback.

 

10. Opbakning på alle niveauer

 

Effektivt og forebyggende arbejde mod stress kræver opbakning på tværs af hele virksomheden. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke løse problematikken alene.

Sørg for at opnå opbakning fra ledelsen i forbindelse med hele forebyggelsesindsatsen. Dialogen med de højere ledelseslag er afgørende for at afstemme forventninger til mål og midler for indsatsen.

Det er arbejdsgiverens fulde ansvar at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. Gør det klart og tydeligt over for ledelsen, at stressforebyggelse er en prioritet, og at der skal allokeres passende ressourcer til dette formål.

 

Ledelsen spiller en afgørende rolle i at skabe og opretholde en kultur, der værdsætter og prioriterer trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Dette kan omfatte at sætte klare mål for stressforebyggelse, tilvejebringe nødvendige ressourcer og støtte, og integrere stresshåndtering som en integreret del af virksomhedens politik og praksis.

(Kilde: Inspireret af arbejdsmiljøweb.dk)

Forebyg stress på arbejdspladsen – med IGLO

Når vi dagligt arbejder med arbejdsmiljøet i mange danske virksomheder, så er det vigtigt at arbejde ud fra nogle konkrete, teoretiske handlingstiltag. Dem som vi gang på gang ser virker, er dem som udspringer fra IGLO-modellen.

I står for Individ. G for Gruppe. L står for Ledelse og O står for Organisation.

 

Tanken med IGLO er, at trivselsarbejdet foregår på samtlige lag i virksomheden, og at alle de lag spiller sammen i forhold til at få eksekveret de konkrete handlingsplaner og opnå en øget trivsel.

Vi starter fra O’et af og arbejder os frem til I’et:

 

Organisatorisk niveau:

Skab gode rammer og et sundt arbejdsmiljø ved at oprette en klar og konkret stresspolitik, så alle medarbejderne ved, at de altid trygt kan henvende sig og bede om hjælp – uden frygt for repressalier.

 

Ledelsesniveau:

Indfør bevægelse i løbet af dagen (medarbejdere med smerter har højere risiko for at udvikle stress), fælles strækøvelser og tvungne pauser.
Indfør Walk&Talks, hvor du ser dine medarbejdere i øjnene og spørger ind til deres arbejdsglæde og generelle trivsel.

Sæt fokus på, at I har en kultur, hvor man går hjem, når arbejdsdagen er slut og ikke skal føle sig presset til at arbejde over. Brug ‘StressTrappen’ – som vist tidligere. Den er dit værktøj til at spotte dine medarbejderes og også din egen stresstilstand.

 

Gruppeniveau:

Start dialogen – gør det helt legalt at tale om, hvad der stresser jer på arbejdspladsen.
Skab den nødvendige ro. Hvis man er meget forstyrret i løbet af arbejdsdagen, kan man ikke nå sine arbejdsopgaver, og det bliver et problem på sigt.

Hold godt øje med hinanden. Hold øje med tegn og symptomer. Måske er din kollega begyndt at spise ved sit skrivebord i stedet for i kantinen med alle andre. Eller også er der en tydeligt ændret adfærd.

 

Individniveau:

Har du det skidt og oplever klare symptomer på stress, så meld det ud så hurtigt som muligt til din nærmeste leder. Åbenhed og ærlighed er virkelig nøgleordene her, for jo længere tid du gemmer det væk og holder det for dig selv, jo hurtigere nærmer du dig et stressniveau som er uhensigtsmæssigt – både for dig og virksomheden.

Måske har du allerede erfaret, at nogen på arbejdspladsen er ramt hårdt og befinder sig på de kritiske trin i StressTrappen? Det er ikke ensbetydende med, at du ligeså godt kan give op på forhånd.

 

Der findes forskellige måder at få sat gang i stresshåndteringen på arbejdspladsen. Få fat i så mange værktøjer og hjælpemidler som overhovedet muligt. Og så sørg for at få gennemført de puls- og trivselsmålinger som kan give klarhed og ikke mindst vished om, hvordan og hvor meget der skal sættes ind.

Download Wobas handlingstiltag mod arbejdsrelateret stress her.

 

Forudse og forebyg stress på arbejdspladsen med Woba

Woba er sat i verden for at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag, der proaktivt adresserer problemer som opsigelser og sygemeldinger, herunder arbejdsrelateret stress.

Med Woba kan I spotte risici og tidlige tegn på arbejdsrelateret stress og tage aktion, før det er for sent.

Vores kunder oplever markante forbedringer i arbejdsmiljøet og en reduktion af sygefraværet. Nedenstående tal taler for sig selv:

  • 21% forbedret trivsel og sundhed
  • 32% reduktion i sygefravær
  • 500% ROI i forhold til lavere sygefravær

Ønsker du også at forbedre trivsel og mindske sygefravær i din virksomhed? Book en demo med Woba, og lad os vise dig, hvordan det kan lade sig gøre.

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO & Co-founder

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

AF Mathias Baudtler
Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

AF Mathias Baudtler
Blog Psykologisk Tryghed
Psykologisk tryghed

I vores moderne og konstant skiftende arbejdsverden er det mere end nogensinde før blevet afgørende at opbygge en kultur, hvor psykologisk tryghed er i højsædet.
Psykologisk tryghed er fundamentet for tillid, åben kommunikation og samarbejde i teams og det muliggør, at medarbejdere kan udtrykke deres ideer, tage risici og lære af fejl uden frygt for konsekvenser, som interpersonelle risici.

I denne artikel vil vi udforske konceptet psykologisk tryghed og dets dybtgående indvirkning på team-dynamik og et godt arbejdsmiljø – samt dets positive indflydelse på reducering af mobning på arbejdspladsen.

Bliv klar til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere kan trives og udleve deres fulde potentiale.

 

Hvad er Psykologisk Tryghed?

Psykologisk tryghed beskriver en arbejdskultur, hvor medarbejdere føler, at de kan være deres autentiske selv, udtrykke meninger og bidrage uden frygt for negative sociale konsekvenser eller interpersonelle risici.

Ifølge studiet “Project Aristotle”, gennemført af Google fra 2012, ses det at psykologisk tryghed er et centralt element i at udvikle talenter og skabe den nødvendige sikkerhed på arbejdspladsen, for at medarbejdere føler at de kan udtrykke både deres ideer, bekymringer og udføre deres arbejde bedst muligt.

 

En arbejdsplads med et højt niveau af psykologisk tryghed indebærer tillid, respekt og accept i teams, hvilket muliggør åben dialog og frihed til at tage interpersonelle risici. Når medarbejdere oplever psykologisk tryghed, er de mere tilbøjelige til at engagere sig i ærlige diskussioner, dele deres perspektiver og bidrage med innovative ideer. Som et deraf, vil man ofte opleve glade, kreative og samarbejdende medarbejdere.

Teorien bag psykologisk tryghed

Der er flere gode grunde til at fremme psykologisk tryghed på din arbejdsplads – og ingen dårlige grunde. Den vigtigste grund er nok, at få alle til at føle sig godt tilpas i deres daglige liv, men ud over det, er der nogle fremragende fordele ved at fremme og opretholde psykologisk tryghed.

 

For det første fremmes åben kommunikation, hvilket giver mulighed for proaktivt at håndtere problemer og forhindre konflikter – før de eskalerer. At give folk mulighed for at udtrykke dem selv uden bekymring for repressalier, at dele deres følelser og formulere ideer kan være et vigtigt værktøj, samt være afgørende for at opleve det fulde potentiale – både for arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder.

For det andet fremmer det en learning culture, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at søge feedback og eksperimentere med nye tilgange. Når medarbejdere lærer, at fejl er helt normale og ikke bliver straffet, så tør de at udtrykke deres holdninger, perspektiver og ideer. Og som en ekstra bonus, så forbedrer psykologisk tryghed medarbejdernes trivsel, reducerer stress og angst forbundet med frygt for kritik.

 

Sidst, men ikke mindst, så så opnås der et højere niveau af medarbejderengagement, tilfredshed og fastholdelse og gør din arbejdsplads mere effektiv og innovativ.

AF Mathias Baudtler