10 råd til forebyggelse af stress

læsetid 7 min

I denne blog

Forebyggelse af stress er afgørende for at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø. I vores moderne og hektiske livsstil bliver stress desværre en stadig mere udbredt udfordring, der kan påvirke både vores fysiske og mentale velbefindende.

Et område, hvor stress ofte manifesterer sig, er i forbindelse med arbejdspladsen. Arbejdsrelateret stress kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder. Herunder kan du læse nærmere om, hvordan man kan undgå stress på arbejdspladsen.

 

Hvorfor er forebyggelse af stress vigtigt?

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen er afgørende af flere årsager. For det første påvirker arbejdsrelateret stress både medarbejderne og virksomhedens overordnede trivsel og succes. Ved at forebygge stress kan man skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Dette kan føre til øget jobtilfredshed, engagement og motivation blandt medarbejderne.

 

Desuden kan forebyggelse af stress på arbejdspladsen medvirke til at reducere omkostningerne forbundet med stressrelaterede problemer. Stress kan resultere i øget sygefravær, nedsat produktivitet og højere personaleomsætning. Langtidssygemeldinger koster nemlig i gennemsnit 1.000.000 kr. for virksomheden, så stress på arbejdspladsen bliver også hurtigt en dyr affære. Ved at investere i forebyggelse og trivselsfremmende initiativer kan virksomhederne derved reducere disse omkostninger og skabe et mere stabilt og effektivt arbejdsmiljø.

 

Hvorfor prioritere forebyggelse af stress på arbejdspladsen?

Arbejdet med forebyggelse af stress på arbejdspladsen et udtryk for en ansvarlig og omsorgsfuld ledelsesstil. Ved at prioritere medarbejdernes velbefindende viser ledelsen, at de værdsætter deres medarbejdere og er engagerede i at skabe et sundt og positivt arbejdsmiljø. Dette kan styrke arbejdsgiverens omdømme, tiltrække talentfulde medarbejdere og øge medarbejdernes engagement og loyalitet. Samlet set er forebyggelse af stress på arbejdspladsen afgørende for at skabe et bæredygtigt og vellykket arbejdsmiljø. Ved at prioritere trivsel, skabe gode arbejdsforhold og implementere effektive stresshåndteringsstrategier kan virksomheder opnå bedre resultater, bevare deres talentfulde medarbejdere og opnå en sund og positiv arbejdskultur.

 

Download Wobas gratis e-bog med handlingstiltag mod arbejdsrelateret stress.

 

Identificer stress på arbejdspladsen

At kunne identificere stress på arbejdspladsen er afgørende for at kunne forebygge det effektivt. Ved at være opmærksom på tegnene og symptomerne på stress kan man handle i tide og implementere relevante forebyggende tiltag.

 

Ved at kunne identificere stress på arbejdspladsen kan ledelsen og medarbejderne være proaktive i at tackle stressfaktorer og skabe et sundere arbejdsmiljø. Det kan være i form af tidlig intervention, tilpasning af arbejdsopgaver, forbedring af kommunikation og samarbejde, eller implementering af stresshåndteringsprogrammer.

 

Desuden kan tidlig identifikation af stress bidrage til at mindske de negative konsekvenser for medarbejderen og virksomheden som helhed. Ved at reagere hurtigt og målrettet på stress kan man reducere risikoen for langvarige helbredsproblemer, forringet arbejdspræstation og øget sygefravær. En måde at identificere stress på arbejdspladsen er ved at benytte sig af StressTrappen.

 

Stresstrappen – en model til identifikation af stressniveau

Som set i visualiseringen ovenfor, kan du bruge trappen til at placere dig selv og dine medarbejdere i forhold til stressniveau. Trappen kan give dig et konstant og kontinuerligt værktøj til at vide, om der er noget, du skal være ekstra obs på i forhold til stressniveauet på jeres arbejdsplads.

 

Det er en god idé at introducere ‘StressTrappen’ til alle medarbejdere, så alle har en chance for at registrere symptomer på forkant i stedet for at stå med en sygemelding på bagkant. Vi vil alle rykke frem og tilbage på Trappen afhængig af vores arbejds- og private situation. Det vigtigste her er, at der tages hånd om situationen på 2. og 3. trin, sådan at medarbejderen (eller dig selv) igen kan rykke tilbage til trin 1.

 

Du kan ikke undgå at opleve stress-symptomer ind imellem. Det er helt okay og naturligt. Problemet opstår først, når du har været i tilstanden så længe, at din krop og din hjerne ikke kan kapere mere. Så brug trappen og hold dig hele tiden ajour med, hvor dine medarbejdere og du selv befinder dig.

 

 

10 gode råd til at undgå stress på arbejdspladsen

At undgå stress er afgørende for vores fysiske og mentale sundhed på arbejdspladsen og den generelle trivsel. Langvarig eller intens stress kan have alvorlige konsekvenser for vores krop og sind. Stress kan påvirke vores energiniveau, koncentration, produktivitet og evne til at træffe gode beslutninger. Det kan også føre til en lang række helbredsproblemer. Ved at undgå stress kan vi opretholde en bedre livskvalitet, forbedre vores præstationer og trives både personligt og professionelt.

Her er 10 gode råd til at undgå stress på arbejdspladsen:

 

1. Vurdering af arbejdsmiljøet

Et vigtigt første skridt i forebyggelsen af stress på arbejdspladsen er en grundig vurdering af arbejdsmiljøet. Dette indebærer en systematisk gennemgang af arbejdsopgaver, arbejdsforhold og arbejdsprocesser for at identificere eventuelle stressfaktorer. Vurderingen bør omfatte en analyse af arbejdsbyrde, tidspresset, fordelingen af opgaver, kravene til medarbejderne og det generelle arbejdsmiljø. Det er vigtigt at inddrage medarbejderne aktivt i vurderingsprocessen for at få deres perspektiver og input.

 

Under vurderingen er det også vigtigt at evaluere, hvordan kommunikationen og samarbejdet fungerer på arbejdspladsen. En åben og konstruktiv kommunikationskultur kan bidrage til at forebygge misforståelser, konflikter og unødig stress. Her bruger du StressTrappen og får startet en dialog omkring, hvor I er samlet, og også om nogen er i de specifikke fareområder. Få gennemført en trivselsmåling med henblik på stressniveauet og sørg for at få formidlet til alle medarbejdere, hvorfor denne måling skal køres igennem og at resultaterne i allerhøjeste grad bliver taget alvorligt og håndteret på.

 

Når stressfaktorerne er identificeret gennem vurderingen, er det vigtigt at udvikle og implementere relevante forbedringer og løsninger. Dette kan omfatte justering af arbejdsopgaver, fordeling af ansvar, træning og uddannelse af medarbejdere samt implementering af støttesystemer og ressourcer. Vurdering af arbejdsmiljøet er en kontinuerlig proces, der skal opdateres og tilpasses efter behov. Ved at have en løbende vurdering af arbejdsmiljøet kan man sikre, at der træffes effektive foranstaltninger for at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

 

Læs også: Hvad er en arbejdspladsvurdering? (APV) 

 

2. Balance mellem krav og ressourcer

En afgørende faktor for at forebygge stress på arbejdspladsen er at opretholde en balance mellem de krav, der stilles til medarbejderne, og de ressourcer, der er til rådighed for at imødekomme disse krav. Det er vigtigt at sikre, at arbejdsbyrden ikke bliver for overvældende i forhold til medarbejdernes kapacitet og ressourcer. Dette kan omfatte at analysere og tilpasse arbejdsopgaver, fordele opgaverne mere ligeligt og sikre, at medarbejderne har den nødvendige tid og redskaber til at udføre deres arbejde effektivt.

 

Derudover er det vigtigt at sikre, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer og støtte til at håndtere de krav, de står over for. Dette kan omfatte træning, oplæring, tilgængelige værktøjer og teknologi samt passende bemanding. En god balance mellem krav og ressourcer bidrager til at skabe en følelse af kontrol og mestring blandt medarbejderne. Når medarbejderne oplever, at de har tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme kravene, kan det reducere stressniveauet og øge jobtilfredsheden.

 

3. Prioritering af arbejdsopgaver

En vigtig faktor i forebyggelsen af stress på arbejdspladsen er at have en klar og effektiv prioritering af arbejdsopgaver. Ved at prioritere sine arbejdsopgaver kan man sikre, at medarbejderne fokuserer på de mest væsentlige og presserende opgaver og undgår overbelastning. Det er vigtigt at identificere og differentiere mellem opgaver af høj, medium og lav prioritet. Dette kan gøres ved at evaluere opgavernes deadlines, vigtigheden for virksomhedens mål og konsekvenserne af ikke at udføre dem rettidigt.

 

Ved at kommunikere klare prioriteter til medarbejderne kan man hjælpe dem med at forstå, hvad der er mest kritisk, og fordele deres tid og ressourcer derefter. Dette kan reducere følelsen af overvældelse og usikkerhed og bidrage til en mere struktureret arbejdsdag. Ledelsen spiller en vigtig rolle i at prioritere og kommunikere klart om opgaverne. Ved at være lydhør over for medarbejdernes behov og bekymringer kan ledelsen hjælpe med at skabe realistiske forventninger og undgå unødig stress.

 

 

4. Find meningen med dit arbejde

At forstå meningen med sit arbejde er afgørende for at forebygge stress og opretholde motivation og engagement på arbejdspladsen. To vigtige spørgsmål, som alle medarbejdere bør stille sig selv, er: “Hvad er min kerneopgave?” og “Giver den mening for mig?”. Vi mennesker har behov for at føle, at det arbejde, vi udfører, har en dybere betydning og formål. Hvis vi sidder fast i en kerneopgave, der ikke giver os denne meningsfulde forbindelse, kan det føre til frustration, manglende motivation og endda stress. At finde mening i sit arbejde handler også om at identificere og værdsætte sine personlige styrker og bidrag. Ved at forstå, hvordan ens kerneopgave er forbundet med ens personlige værdier og interesser, kan man skabe en dybere forbindelse og tilfredshed med sit arbejde.

 

Læs også: Sådan skaber og vedligeholder I psykologisk tryghed 

 

5. Implementer en tydelig stresspolitik

Når I som virksomhed har fået større indsigt i stressniveauet, udarbejdet en plan og har defineret, hvordan I vil arbejde med forebyggelse af stress, er det vigtigt at implementere en klar stresspolitik. Ingen medarbejdere skal være i tvivl om, hvor seriøst virksomheden vælger at håndtere stress. Jo tydeligere det er for medarbejderne, hvor alvorligt virksomheden tager stressniveauet, desto tryggere vil medarbejderne føle sig. Tryghed er afgørende for trivslen på arbejdspladsen.

 

En stresspolitik bør indeholde retningslinjer og procedurer for identifikation, forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Det er vigtigt at definere klare kanaler til rapportering af stressrelaterede problemer og etablere en åben og støttende kommunikationskultur. Politikken bør tydeligt angive, hvilke ressourcer og støtteforanstaltninger der er tilgængelige for medarbejdere, herunder information om stresshåndtering, træning, fleksible arbejdsordninger og muligheder for at søge hjælp hos HR-afdelingen eller andre relevante instanser. Derudover bør stresspolitikken understrege vigtigheden af ledelsens engagement og involvering i stressforebyggelse. Ledelsen skal være rollemodeller og vise et aktivt engagement i at skabe et sundt arbejdsmiljø og støtte medarbejdernes trivsel.

 

6. Identificér underliggende faktorer og udfordringer

Når en medarbejder bliver ramt af stress, er det sjældent en isoleret faktor, der har sendt vedkommende ud over kanten. Stress kan være resultatet af forskellige udfordringer og problematikker i arbejdsmiljøet. Det er vigtigt at forstå, at stress ikke opstår ud af ingenting. Det kan være et resultat af en række faktorer, herunder arbejdspres, manglende ressourcer, dårlig kommunikation, konflikter, manglende klarhed om ansvarsområder, usikkerhed om jobbet, mangel på støtte og meget mere.

 

For at få større indsigt og handle på disse faktorer er det vigtigt at gennemføre trivselsmålinger, pulsmålinger eller den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV). Disse værktøjer giver mulighed for at indsamle data om medarbejdernes trivsel, stemninger og eventuelle problematikker på et tidligt tidspunkt. Ved at udføre medarbejdermålinger kan virksomheden få et fingerpeg om, hvordan arbejdsmiljøet påvirker medarbejdernes trivsel og identificere potentielle stressfaktorer. Det giver mulighed for at handle proaktivt og gribe ind, før situationen udvikler sig til en alvorlig stress-tilstand.

 

Woba samler alle jeres medarbejdermålinger på en platform og omsætter medarbejder feedback til forebyggende handlingstiltag.

 

7. Hurtige reaktioner er vejen frem

Når alle i virksomheden er bekendt med StressTrappen, er der allerede taget et væsentligt skridt i retning af at forebygge stress. StressTrappen er et enestående redskab til at placere kolleger og sig selv i en potentielt farlig zone. Men det kræver mere end bare kendskab til trappen. Det er lige så vigtigt at starte en dialog om, at det ikke bare er tilladt, men absolut nødvendigt at tale højt om det, hvis en kollega eller man selv befinder sig i farezonen.

 

Det er afgørende at fjerne tabuet omkring stress. Budskabet skal formidles klart og tydeligt til alle i virksomheden: Det er acceptabelt og opfordret til at åbent diskutere stress og trivselsrelaterede udfordringer. Jo hurtigere der reageres, desto lettere er det at hjælpe vedkommende tilbage på de sunde trin i trappen. Tidlig indsats og hurtig reaktion er afgørende for at forhindre stress i at udvikle sig til mere alvorlige tilstande. Ved at skabe en åben dialog og reagere hurtigt på stresssignaler kan virksomheden bidrage til at skabe et sundere og mere støttende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig set, hørt og støttet i deres trivsel.

 

8. Skab en støttende kultur og hjælp hinanden

At støtte hinanden både fagligt og socialt er en værdifuld ressource i forebyggelsen af stress. Men kollegial støtte kommer ikke af sig selv. Det kræver de rette rammer for at blomstre og udvikle sig. Derfor er det vigtigt at skabe disse rammer og fremme dialogen om, hvordan vi bedst støtter hinanden. Vi er alle forskellige, og vi foretrækker at modtage støtte på forskellige måder. Ved at åbne op for dialog bliver vi klogere på hinanden og får indblik i, hvordan vi bedst kan hjælpe en kollega, der måtte være ramt af stress.

 

Det handler om at udvise empati, lytte aktivt og vise interesse for hinandens trivsel. Det kan omfatte at tilbyde en hjælpende hånd i travle perioder, dele viden og erfaringer, og skabe en inklusiv kultur, hvor det er trygt at bede om hjælp eller rådgivning. Sammen kan vi skabe et miljø, hvor stress reduceres, og hvor vi støtter hinanden i at opnå en sund work-life balance og trivsel på arbejdspladsen.

 

Læs også: Styrk engagement, reducer fravær

 

9. Håndtér forandringer med omhu

Både små og store forandringer kan forstyrre balancen på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at være proaktiv og tage eventuelle udfordringer i betragtning under forandringsprocessen. Sørg for, at alle medarbejdere er tilstrækkeligt informerede og tag hensyn til dem, der måske ikke er lige så ivrige efter forandringer som resten. Start med at kommunikere klart og tydeligt om de forestående ændringer. Forklar baggrunden og formålet med forandringerne, og vær åben for at besvare spørgsmål og lytte til medarbejdernes bekymringer og synspunkter. Det er vigtigt at skabe en følelse af tryghed og inddragelse i processen.

 

Undersøg også om der er muligheder for at lette overgangen og mindske belastningen for medarbejderne. Dette kan omfatte at tilbyde uddannelse eller træning i forbindelse med forandringerne, give klare retningslinjer og forventninger, og skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at bede om hjælp eller give feedback.

 

10. Opbakning på alle niveauer

Effektivt og forebyggende arbejde mod stress kræver opbakning på tværs af hele virksomheden. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke løse problematikken alene. Sørg for at opnå opbakning fra ledelsen i forbindelse med hele forebyggelsesindsatsen. Dialogen med de højere ledelseslag er afgørende for at afstemme forventninger til mål og midler for indsatsen.

 

Det er arbejdsgiverens fulde ansvar at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. Gør det klart og tydeligt over for ledelsen, at stressforebyggelse er en prioritet, og at der skal allokeres passende ressourcer til dette formål. Ledelsen spiller en afgørende rolle i at skabe og opretholde en kultur, der værdsætter og prioriterer trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Dette kan omfatte at sætte klare mål for stressforebyggelse, tilvejebringe nødvendige ressourcer og støtte, og integrere stresshåndtering som en integreret del af virksomhedens politik og praksis.

(Kilde: Inspireret af arbejdsmiljøweb.dk)

 

Book en uforpligtende demo i dag!

 

Forebyg stress på arbejdspladsen – med IGLO

Når vi dagligt arbejder med arbejdsmiljøet i mange danske virksomheder, så er det vigtigt at arbejde ud fra nogle konkrete, teoretiske handlingstiltag. Dem som vi gang på gang ser virker, er dem som udspringer fra IGLO-modellen. I står for Individ. G for Gruppe. L står for Ledelse og O står for Organisation. Tanken med IGLO er, at trivselsarbejdet foregår på samtlige lag i virksomheden, og at alle de lag spiller sammen i forhold til at få eksekveret de konkrete handlingsplaner og opnå en øget trivsel. Vi starter omvendt med fra O’et og arbejder os frem til I’et:

 

Organisatorisk niveau

Skab gode rammer og et sundt arbejdsmiljø ved at oprette en klar og konkret stresspolitik, så alle medarbejderne ved, at de altid trygt kan henvende sig og bede om hjælp – uden frygt for repressalier.

 

Ledelsesniveau

Indfør bevægelse i løbet af dagen (medarbejdere med smerter har højere risiko for at udvikle stress), fælles strækøvelser og tvungne pauser. Indfør Walk&Talks, hvor du ser dine medarbejdere i øjnene og spørger ind til deres arbejdsglæde og generelle trivsel. Sæt fokus på, at I har en kultur, hvor man går hjem, når arbejdsdagen er slut og ikke skal føle sig presset til at arbejde over. Brug ‘StressTrappen’ – som vist tidligere. Den er dit værktøj til at spotte dine medarbejderes og også din egen stresstilstand.

 

Se også Wobas ledelsesevaluering og prøv en uforpligtende demo

 

Gruppeniveau

Start dialogen – gør det helt legalt at tale om, hvad der stresser jer på arbejdspladsen. Skab den nødvendige ro. Hvis man er meget forstyrret i løbet af arbejdsdagen, kan man ikke nå sine arbejdsopgaver, og det bliver et problem på sigt. Hold godt øje med hinanden. Hold øje med tegn og symptomer. Måske er din kollega begyndt at spise ved sit skrivebord i stedet for i kantinen med alle andre. Eller også er der en tydeligt ændret adfærd.

 

Individniveau

Har du det skidt og oplever klare symptomer på stress, så meld det ud så hurtigt som muligt til din nærmeste leder. Åbenhed og ærlighed er virkelig nøgleordene her, for jo længere tid du gemmer det væk og holder det for dig selv, jo hurtigere nærmer du dig et stressniveau som er uhensigtsmæssigt – både for dig og virksomheden. Måske har du allerede erfaret, at nogen på arbejdspladsen er ramt hårdt og befinder sig på de kritiske trin i StressTrappen? Det er ikke ensbetydende med, at du ligeså godt kan give op på forhånd.

 

Der findes forskellige måder at få sat gang i stresshåndteringen på arbejdspladsen. Få fat i så mange værktøjer og hjælpemidler som overhovedet muligt. Og så sørg for at få gennemført de puls- og trivselsmålinger som kan give klarhed og ikke mindst vished om, hvordan og hvor meget der skal sættes ind.

 

 

Forudse og forebyg stress på arbejdspladsen med Woba

Woba er sat i verden for at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag, der proaktivt adresserer problemer som opsigelser og sygemeldinger, herunder arbejdsrelateret stress. Med Woba kan I spotte risici og tidlige tegn på arbejdsrelateret stress og tage aktion, før det er for sent.

Vores kunder oplever markante forbedringer i arbejdsmiljøet og en reduktion af sygefraværet. Nedenstående tal taler for sig selv:

 • 21% forbedret trivsel og sundhed
 • 32% reduktion i sygefravær
 • 500% ROI i forhold til lavere sygefravær

 

Ønsker du også at forbedre trivsel og mindske sygefravær i din virksomhed?

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

 • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
 • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
 • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

 • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
 • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

Hvad er et fysisk arbejdsmiljø?
Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø har en stor effekt på trivslen på en arbejdsplads. Der er mange ting, der kan påvirke et godt arbejdsmiljø, men særligt de fysiske rammer er afgørende for, hvor behageligt og trygt der er at arbejde. Vil man sikre det gode arbejdsmiljø, bør de fysiske forhold i arbejdsmiljøet derfor være i orden.

I denne guide vil vi komme ind på hvad det fysiske arbejdsmiljø er, sætte fokus på de fysiske forhold i arbejdsmiljøet samt komme ind på hvorfor disse netop er vigtige at fokusere på.

 

Vigtigheden af et godt fysisk arbejdsmiljø

Et godt fysisk arbejdsmiljø er utroligt vigtigt af flere årsager. Et godt fysisk arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes velbefindende, arbejdspladsens effektivitet og overholdelse af lovgivningen.

Man kan derfor sige, at et sundt fysisk arbejdsmiljø både er et moralsk og økonomisk ansvar — og faktisk også et lovpligtigt ansvar, da du som arbejdsgiver er ansvarlig for dine medarbejderes sundhed og velbefindende, jf. Arbejdsmiljøloven.

Som arbejdsgiver er det derfor helt essentielt, at du etablerer et sundt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Kort sagt omfatter et fysisk arbejdsmiljø de fysiske forhold og faktorer, der påvirker en persons arbejdsmiljø. Det refererer til de fysiske omgivelser og betingelser, hvor arbejdet udføres. Det vil sige, at det er alt det, du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde. Det kan være indretningen af arbejdspladsen, der kan påvirke dit arbejde med fx støjgener, lys, farlige kemikalier, vibrationer og temperatur.

Mere specifikt så vedrører det fysiske arbejdsmiljø bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvilke konsekvenser er der ved et dårligt fysisk arbejdsmiljø?

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan have forskellige konsekvenser for medarbejderne og arbejdspladsen.

Nogle af de potentielle konsekvenser ved dårligt arbejdsmiljø inkluderer:

 • Arbejdsrelaterede skader: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for arbejdsrelaterede skader og ulykker. For eksempel kan dårlig ergonomi føre til muskuloskeletale lidelser som ryg- eller nakkesmerter, og manglende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i fald eller andre ulykker.
 • Helbredsproblemer: Dårlige fysiske arbejdsforhold kan have negative virkninger på medarbejdernes helbred. For eksempel kan dårlig luftkvalitet føre til åndedrætsproblemer eller allergiske reaktioner, og dårlig belysning kan forårsage øjenbelastning og hovedpine.
 • Nedsat produktivitet: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes produktivitet negativt. Fysisk ubehag eller smerte kan forstyrre koncentrationen og begrænse effektiviteten. Desuden kan dårlige arbejdsforhold føre til øget stress og lavere motivation, hvilket kan påvirke arbejdsindsatsen og resultaterne.
 • Øget sygefravær: Medarbejdere, der udsættes for et dårligt fysisk arbejdsmiljø, kan opleve hyppigere sygefravær på grund af arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Dette kan have en negativ indvirkning på arbejdspladsens drift og produktivitet.
 • Lavere jobtilfredshed: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde. Hvis medarbejdere føler sig utilfredse eller ubehagelige på grund af dårlige arbejdsforhold, kan det føre til lavere jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning.

 

Hvor udbredt et problem er et dårligt fysisk arbejdsmiljø egentlig?

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker på danske arbejdspladser, oplyser Arbejdstilsynet. Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsplads vægter det fysiske arbejdsmiljø højt. Det er ikke blot til gavn for de enkelte medarbejdere, men også for virksomheden som helhed.

Du kan allerede nu tage pulsen på dit nuværende arbejdsmiljø gennem en trivselsmåling eller som del af jeres arbejdspladsvurdering (APV).

 

Woba trivselsmåling

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentant: Opgaver og ansvar

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe dér, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

 

Denne artikel vil dykke ned i en arbejdsmiljørepræsentants vigtigste opgaver og ansvar. Vi afklarer hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er afgørende for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og yde deres bedste. Ved at identificere risici, rådgive og samarbejde med både ledelsen og medarbejderne spiller arbejdsmiljørepræsentanten en central rolle i at opretholde et positivt arbejdsmiljø, forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Arbejdsmiljørepræsentanten står dog ikke alene i dette arbejde. Det er vigtigt for alle medarbejdere og ledere at engagere sig i at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at samarbejde og støtte hinanden kan vi skabe en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og sikkerhed for alle.

 

Hvornår skal man have en arbejdsmiljørepræsentant?

Det er et krav at alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal lade medarbejderne vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Er I flere end 35 ansatte i virksomheden, er det et krav, at der etableres arbejdsmiljøgrupper, hvori arbejdsmiljørepræsentanterne indgår.

 

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant(erne) vælges blandt de ansatte i virksomheden. Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og arbejde i butikker kan arbejdsmiljørepræsentanten kun  udvælges blandt medarbejdere, der arbejder 10 timer eller mere ugentligt. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges her af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

Arbejdsgivere, arbejdsledere, hvor en væsentlig del af arbejdet har ledelsesmæssig karakter, og elever kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO & Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler