Mobning på arbejdspladsen

læsetid 5 min

Mobning på arbejdspladsen er en alvorlig problemstilling, der har dybtgående konsekvenser for både medarbejdere og organisationer. Det påvirker ikke kun den direkte berørte medarbejder, men også arbejdsmiljøet som helhed.

Hos Woba erkender vi vigtigheden af at tackle mobning og skabe et støttende fællesskab på arbejdspladsen. For når mobning ikke bliver adresseret og forebygget, lider arbejdsmiljøet som helhed, og det kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes.

 

Hvad er mobning på arbejdspladsen?

Mobning på arbejdspladsen defineres som gentagne negative handlinger, adfærd eller krænkelser, der er rettet mod en eller flere medarbejdere og har til hensigt eller virkning at krænke, skade, ydmyge eller isolere dem.

Mobning indebærer ofte en ubalance i magtforholdene, hvor enkeltpersoner eller grupper udøver magt og kontrol over andre ved at udsætte dem for verbale, fysiske eller psykiske overgreb. Det kan manifestere sig gennem chikane, nedgørelse, udstødelse, bagtalelse eller andre former for krænkende adfærd, der skaber et fjendtligt og ubehageligt arbejdsmiljø for den berørte medarbejder.

I tvivl om hvordan dine medarbejdere trives? Find Wobas Trivselsmåling her.

 

Konsekvenser af mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser, både for den enkelte medarbejder og for arbejdsmiljøet som helhed. Disse konsekvenser strækker sig ud over det umiddelbare psykiske og fysiske helbred og påvirker også arbejdspræstationen og trivslen på arbejdspladsen.

For den berørte medarbejder kan konsekvenserne af mobning omfatte psykiske helbredsproblemer som angst, depression, stress og andre psykiske lidelser. Det kan påvirke selvværdet, selvtilliden og livskvaliteten negativt. Derudover kan mobning have fysiske konsekvenser som søvnproblemer, mave-tarmproblemer, hovedpine og nedsat immunforsvar.

 

Mobning påvirker også den berørte medarbejders arbejdspræstation. Evnen til at koncentrere sig, træffe beslutninger og udføre arbejdet effektivt kan blive nedsat. Dette kan resultere i nedsat produktivitet, kvalitet og engagement. Langvarig mobning kan desuden medføre hyppigere sygefravær, hvilket belaster arbejdspladsen og kan føre til øgede omkostninger og tab af arbejdsdage. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø så øges langtidssygefraværet på hele arbejdspladsen med hele 20% grundet mobning. I nogle tilfælde kan det føre til, at den berørte medarbejder må forlade arbejdspladsen, enten frivilligt eller som følge af afskedigelse.

 

På arbejdsmiljøet som helhed har mobning også negative konsekvenser. Det skaber et giftigt arbejdsmiljø præget af frygt, mistillid og usikkerhed. Trivslen og engagementet blandt medarbejderne påvirkes, og der opstår en generel dårlig stemning på arbejdspladsen. Mobning kan også føre til øget konflikt, lavere samarbejde og dårligere kommunikation mellem medarbejdere. Dette resulterer i nedsat produktivitet og ineffektive arbejdsprocesser.

 

For at undgå disse negative konsekvenser og skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø er det vigtigt at håndtere og forebygge mobning på arbejdspladsen. Ved at implementere politikker og procedurer, der tydeligt fordømmer mobning og fremmer et støttende fællesskab, kan man skabe en arbejdskultur, hvor mobning ikke tolereres. Det er også vigtigt at tilbyde støtte og ressourcer til de berørte medarbejdere og sikre, at alle medarbejdere

Sådan kan mobning undgås

Mobning kan have alvorlige konsekvenser både for personen, som det går ud over, såvel som for det generelle arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at der bliver iværksat forebyggende handlingstiltag mod mobning på arbejdspladsen.

Læs Wobas e-bog som giver dig konkrete anbefalinger til at forebygge og reducere mobning på arbejdspladsen.

Download e-bog med anbefalinger til handlingstiltag mod mobning​.

 

For at undgå mobning på arbejdspladsen kan man bruge konkrete værktøjer, som kan inddeles på arbejdspladsens 4 niveauer: Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisationsniveau (IGLO). Tanken med IGLO er, at der skal kigges på samtlige lag i virksomheden, og at alle de lag spiller sammen i forhold til at få eksekveret de konkrete handlingsplaner og opnå en øget trivsel.

 

På organisationsniveau

Det er essentielt at topledelsen klart og tydeligt skal erklære nultolerance over for mobning og skabe en sund virksomhedskultur, der forebygger mobning. Herfra er det selvsagt vigtigt, at der handles, såfremt der er mobning på arbejdspladsen. Det kræver først og fremmest, at problemet identificeres, hvilket blandt andet kan gøres gennem en trivselsmåling.

Læs mere om Wobas trivselsmåling her.

 

Herfra kan forebyggelsesarbejdet planlægges for at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig viden om mobning. Fastlæg mål og udpeg en ansvarlig for indsatsen. Sørg for at overholde arbejdsmiljøloven og følg Arbejdstilsynets råd til forebyggelse af mobning.

 

På ledelsesniveau

Ofte skyldes mobning uløste konflikter, og derfor er det vigtigt, at man som leder er opmærksom på konflikter internt i gruppen og håndterer dem i samarbejde med medarbejderne for at mindske risikoen for mobning.

Som leder bør man være en rollemodel for sine medarbejdere. Som leder har ens handlinger og kommunikation på arbejdspladsen stor indflydelse på medarbejdernes adfærd. Ved at vise og praktisere respekt, empati og inklusion kan ledere inspirere og motivere andre til at følge deres eksempel.

 

Det er ligeledes vigtigt, at du som leder er med til at understøtte retningslinjerne og den politik, som virksomheden har lagt i forbindelse med mobning. Dette kan eksempelvis gøres i dialog med medarbejderne, sikre god information og viden omkring mobning og være med til at planlægge forebyggelsesarbejdet.

Lederne spiller en stor rolle hvad angår trivslen på arbejdspladsen. Hele 28% af medarbejdere mener, at lederen er årsagen til opsigelsen. Med Wobas Ledelsesevaluering får HR og den enkelte leder øjeblikkeligt besked og værktøjer til forbedring.

Kom nemt i gang med evalueringen af lederne.

 

På gruppeniveau

Udarbejd en mobningspolitik i samarbejde mellem ledere og medarbejdere baseret på virksomhedens overordnede politik. På den måde har I nogle klare retningslinjer for, hvordan I håndterer og forebygger mobning. Husk også at bevare en ordentlig omgangstone og håndtér konflikter professionelt og med respekt for hinanden.

Det kan være angstprovokerende og grænseoverskridende at være den nye på arbejdspladsen, så husk at byde de nye kolleger velkommen og hjælp dem med en god introduktion til både arbejdsopgaver og det sociale miljø. En god onboarding giver faktisk 88 % større sandsynlighed for at medarbejderen bliver hos jer i længere tid.

Giv dine medarbejdere en god onboarding med Woba.

 

På individniveau

Vær opmærksom på din egen adfærd. Tænk over hvordan du taler og opfør dig respektfuld over for dine kolleger og undgå bagtale. Forsøg at være en rollemodel, der viser vejen i forhold til, hvilken adfærd der er acceptabel og ikke mindst uacceptabel.

Hvis du er vidne til mobning på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du griber ind og handler hurtigt. Dette kan eksempelvis være ved at indberette mobningen til din nærmeste leder, AMO, TR eller HR.

Download Wobas anbefalinger til handlingstiltag mod mobning.

 

Vigtigheden af at skabe et støttende arbejdsmiljø

Et støttende arbejdsmiljø spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af mobning og fremmer trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. Når medarbejdere oplever støtte, respekt og positiv interaktion, reduceres risikoen for mobning, og der skabes et sundt psykisk- og fysisk arbejdsmiljø.

Et støttende arbejdsmiljø bidrager til forebyggelsen af mobning ved at skabe en kultur, hvor mobning ikke tolereres. Når medarbejdere føler sig værdsat og respekteret, er der mindre sandsynlighed for, at mobning opstår eller eskalerer. Et positivt arbejdsmiljø fremmer samarbejde og konfliktløsning, hvilket mindsker risikoen for mobningssituationer.

 

Derudover har et støttende arbejdsmiljø en positiv indvirkning på medarbejdernes trivsel og velvære. Når medarbejdere føler sig støttet og anerkendt, trives de bedre og oplever større tilfredshed på arbejdspladsen. Dette skaber en positiv spiral, hvor medarbejdernes engagement og motivation øges, hvilket bidrager til øget produktivitet og kvalitet i arbejdet.

Et støttende arbejdsmiljø fremmer også samarbejde, tillid og åben kommunikation mellem medarbejdere og ledere. Når der er et klima præget af støtte og respekt, er medarbejderne mere tilbøjelige til at kommunikere effektivt, dele viden og støtte hinanden. Dette forbedrer samarbejdet på tværs af teams og afdelinger og skaber en atmosfære af fællesskab og sammenhold.

 

En vigtig fordel ved et støttende arbejdsmiljø er, at det kan reducere stressniveauet og forebygge arbejdsrelateret stress, hvilket ligeledes vil mindske risikoen for sygefravær. Dette fører til en sundere og mere bæredygtig arbejdsstyrke, hvor medarbejderne er i stand til at præstere deres bedste.

 

På arbejdspladsen signalerer et støttende arbejdsmiljø altså, at medarbejdernes trivsel og velvære er vigtige. Det viser, at arbejdspladsen er engageret i at skabe et sundt og respektfuldt arbejdsmiljø, hvor mobning ikke tolereres. Et støttende arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og produktivitet, og det er med til at skabe en arbejdsplads, hvor alle har mulighed for at udvikle sig.

Forebyg mobning på arbejdspladsen med Woba

Woba er sat i verden for at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag, der proaktivt adresserer problemer som arbejdsrelateret stress eller mobning på arbejdspladsen.

Med Woba kan I identificere tegn på mobning og tage aktion, før det er for sent.

 

Vores kunder oplever markante forbedringer i arbejdsmiljøet. Nedenstående tal taler for sig selv:

  • 21% forbedret trivsel og sundhed
  • 32% reduktion i sygefravær
  • 500% ROI i forhold til lavere sygefravær

 

Ønsker du også at forbedre trivsel og gøre op med mobning i din virksomhed? Book en demo med Woba, og lad os vise dig, hvordan det kan lade sig gøre.

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

AF Mathias Baudtler
Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

AF Mathias Baudtler
Blog Psykologisk Tryghed
Psykologisk tryghed

I vores moderne og konstant skiftende arbejdsverden er det mere end nogensinde før blevet afgørende at opbygge en kultur, hvor psykologisk tryghed er i højsædet.
Psykologisk tryghed er fundamentet for tillid, åben kommunikation og samarbejde i teams og det muliggør, at medarbejdere kan udtrykke deres ideer, tage risici og lære af fejl uden frygt for konsekvenser, som interpersonelle risici.

I denne artikel vil vi udforske konceptet psykologisk tryghed og dets dybtgående indvirkning på team-dynamik og et godt arbejdsmiljø – samt dets positive indflydelse på reducering af mobning på arbejdspladsen.

Bliv klar til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere kan trives og udleve deres fulde potentiale.

 

Hvad er Psykologisk Tryghed?

Psykologisk tryghed beskriver en arbejdskultur, hvor medarbejdere føler, at de kan være deres autentiske selv, udtrykke meninger og bidrage uden frygt for negative sociale konsekvenser eller interpersonelle risici.

Ifølge studiet “Project Aristotle”, gennemført af Google fra 2012, ses det at psykologisk tryghed er et centralt element i at udvikle talenter og skabe den nødvendige sikkerhed på arbejdspladsen, for at medarbejdere føler at de kan udtrykke både deres ideer, bekymringer og udføre deres arbejde bedst muligt.

 

En arbejdsplads med et højt niveau af psykologisk tryghed indebærer tillid, respekt og accept i teams, hvilket muliggør åben dialog og frihed til at tage interpersonelle risici. Når medarbejdere oplever psykologisk tryghed, er de mere tilbøjelige til at engagere sig i ærlige diskussioner, dele deres perspektiver og bidrage med innovative ideer. Som et deraf, vil man ofte opleve glade, kreative og samarbejdende medarbejdere.

Teorien bag psykologisk tryghed

Der er flere gode grunde til at fremme psykologisk tryghed på din arbejdsplads – og ingen dårlige grunde. Den vigtigste grund er nok, at få alle til at føle sig godt tilpas i deres daglige liv, men ud over det, er der nogle fremragende fordele ved at fremme og opretholde psykologisk tryghed.

 

For det første fremmes åben kommunikation, hvilket giver mulighed for proaktivt at håndtere problemer og forhindre konflikter – før de eskalerer. At give folk mulighed for at udtrykke dem selv uden bekymring for repressalier, at dele deres følelser og formulere ideer kan være et vigtigt værktøj, samt være afgørende for at opleve det fulde potentiale – både for arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder.

For det andet fremmer det en learning culture, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at søge feedback og eksperimentere med nye tilgange. Når medarbejdere lærer, at fejl er helt normale og ikke bliver straffet, så tør de at udtrykke deres holdninger, perspektiver og ideer. Og som en ekstra bonus, så forbedrer psykologisk tryghed medarbejdernes trivsel, reducerer stress og angst forbundet med frygt for kritik.

 

Sidst, men ikke mindst, så så opnås der et højere niveau af medarbejderengagement, tilfredshed og fastholdelse og gør din arbejdsplads mere effektiv og innovativ.

AF Mathias Baudtler