Mobning på arbejdspladsen

læsetid 5 min

I denne blog

Mobning på arbejdspladsen er en alvorlig problemstilling, der har dybtgående konsekvenser for både medarbejdere og organisationer. Det påvirker ikke kun den direkte berørte medarbejder, men også arbejdsmiljøet som helhed.

Hos Woba erkender vi vigtigheden af at tackle mobning og skabe et støttende fællesskab på arbejdspladsen. For når mobning ikke bliver adresseret og forebygget, lider arbejdsmiljøet som helhed, og det kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes.

 

Hvad er mobning på arbejdspladsen?

Mobning på arbejdspladsen defineres som gentagne negative handlinger, adfærd eller krænkelser, der er rettet mod en eller flere medarbejdere og har til hensigt eller virkning at krænke, skade, ydmyge eller isolere dem.

Mobning indebærer ofte en ubalance i magtforholdene, hvor enkeltpersoner eller grupper udøver magt og kontrol over andre ved at udsætte dem for verbale, fysiske eller psykiske overgreb. Det kan manifestere sig gennem chikane, nedgørelse, udstødelse, bagtalelse eller andre former for krænkende adfærd, der skaber et fjendtligt og ubehageligt arbejdsmiljø for den berørte medarbejder.

 

 

 

Konsekvenser af mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser, både for den enkelte medarbejder og for arbejdsmiljøet som helhed. Disse konsekvenser strækker sig ud over det umiddelbare psykiske og fysiske helbred og påvirker også arbejdspræstationen og trivslen på arbejdspladsen.

 

For den berørte medarbejder kan konsekvenserne af mobning påvirke det mentale sundhed og omfatte psykiske helbredsproblemer som angst, depression, stress og andre psykiske lidelser. Det kan påvirke selvværdet, selvtilliden og livskvaliteten negativt. Derudover kan mobning have fysiske konsekvenser som søvnproblemer, mave-tarmproblemer, hovedpine og nedsat immunforsvar.

 

Mobning påvirker også den berørte medarbejders arbejdspræstation. Evnen til at koncentrere sig, træffe beslutninger og udføre arbejdet effektivt kan blive nedsat. Dette kan resultere i nedsat produktivitet, kvalitet og engagement. Langvarig mobning kan desuden medføre hyppigere sygefravær, hvilket belaster arbejdspladsen og kan føre til øgede omkostninger og tab af arbejdsdage. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø så øges langtidssygefraværet på hele arbejdspladsen med hele 20% grundet mobning. I nogle tilfælde kan det føre til, at den berørte medarbejder må forlade arbejdspladsen, enten frivilligt eller som følge af afskedigelse.

 

Mobnings betydning for arbejdsmiljøet

På arbejdsmiljøet som helhed har mobning også negative konsekvenser. Det skaber et giftigt arbejdsmiljø præget af frygt, mistillid og usikkerhed. Trivslen og engagementet blandt medarbejderne påvirkes, og der opstår en generel dårlig stemning på arbejdspladsen. Mobning kan også føre til øget konflikt, lavere samarbejde og dårligere kommunikation mellem medarbejdere. Dette resulterer i nedsat produktivitet og ineffektive arbejdsprocesser.

 

For at undgå disse negative konsekvenser og skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø hvor medarbejder føler sig trygge, er det vigtigt at håndtere og forebygge mobning på arbejdspladsen. Ved at implementere politikker og procedurer, der tydeligt fordømmer mobning og fremmer et støttende fællesskab, kan man skabe en arbejdskultur, hvor mobning ikke tolereres. Det er også vigtigt at tilbyde støtte og ressourcer til de berørte medarbejdere og sikre, at alle medarbejdere.

 

Sådan undgår I mobning

Mobning kan have alvorlige konsekvenser både for personen, som det går ud over, såvel som for det generelle arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at der bliver iværksat forebyggende handlingstiltag mod mobning på arbejdspladsen. For at undgå mobning på arbejdspladsen kan man bruge konkrete værktøjer, som kan inddeles på arbejdspladsens 4 niveauer: Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisationsniveau (IGLO). Tanken med IGLO er, at der skal kigges på samtlige lag i virksomheden, og at alle de lag spiller sammen i forhold til at få eksekveret de konkrete handlingsplaner og opnå en øget trivsel.

 

Læs Wobas e-bog som giver dig konkrete anbefalinger til at forebygge og reducere mobning på arbejdspladsen.

Forebyggelse på organisationsniveau

Det er essentielt at topledelsen klart og tydeligt skal erklære nultolerance over for mobning og skabe en sund virksomhedskultur, der forebygger mobning. Herfra er det selvsagt vigtigt, at der handles, såfremt der er mobning på arbejdspladsen. Det kræver først og fremmest, at problemet identificeres, hvilket blandt andet kan gøres gennem en trivselsmåling.

 

Herfra kan forebyggelsesarbejdet planlægges for at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig viden om mobning. Fastlæg mål og udpeg en ansvarlig for indsatsen. Sørg for at overholde arbejdsmiljøloven og følg Arbejdstilsynets råd til forebyggelse af mobning.

 

Forebyggelse på ledelsesniveau

Ofte skyldes mobning uløste konflikter, og derfor er det vigtigt, at man som leder er opmærksom på konflikter internt i gruppen og håndterer dem i samarbejde med medarbejderne for at mindske risikoen for mobning. Som leder bør man være en rollemodel for sine medarbejdere. Som leder har ens handlinger og kommunikation på arbejdspladsen stor indflydelse på medarbejdernes adfærd. Ved at vise og praktisere respekt, empati og inklusion kan ledere inspirere og motivere andre til at følge deres eksempel.

 

Det er ligeledes vigtigt, at du som leder er med til at understøtte retningslinjerne og den politik, som virksomheden har lagt i forbindelse med mobning. Dette kan eksempelvis gøres i dialog med medarbejderne, sikre god information og viden omkring mobning og være med til at planlægge forebyggelsesarbejdet.

 

Lederne spiller en stor rolle hvad angår trivslen på arbejdspladsen. Hele 28% af medarbejdere mener, at lederen er årsagen til opsigelsen. Med Wobas Ledelsesevaluering får HR og den enkelte leder øjeblikkeligt besked og værktøjer til forbedring.

 

Kom nemt i gang med evalueringen af lederne

 

Forebyggelse på gruppeniveau

Udarbejd en mobningspolitik i samarbejde mellem ledere og medarbejdere baseret på virksomhedens overordnede politik. På den måde har I nogle klare retningslinjer for, hvordan I håndterer og forebygger mobning. Husk også at bevare en ordentlig omgangstone og håndtér konflikter professionelt og med respekt for hinanden.

 

Det kan være angstprovokerende og grænseoverskridende at være den nye på arbejdspladsen, så husk at byde de nye kolleger velkommen og hjælp dem med en god introduktion til både arbejdsopgaver og det sociale miljø. En god onboarding giver faktisk 88 % større sandsynlighed for at medarbejderen bliver hos jer i længere tid.

 

Forebyggelse på individniveau

Vær opmærksom på din egen adfærd. Tænk over hvordan du taler og opfør dig respektfuld over for dine kolleger og undgå bagtale. Forsøg at være en rollemodel, der viser vejen i forhold til, hvilken adfærd der er acceptabel og ikke mindst uacceptabel. Hvis du er vidne til mobning på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du griber ind og handler hurtigt. Dette kan eksempelvis være ved at indberette mobningen til din nærmeste leder, AMO, TR eller HR.

 

Fasthold dine vigtige medarbejdere og book en gratis demo i dag 

 

Vigtigheden af at skabe et støttende arbejdsmiljø

Et støttende arbejdsmiljø spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af mobning og fremmer trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. Når medarbejdere oplever støtte, respekt og positiv interaktion, reduceres risikoen for mobning, og der skabes et sundt psykisk- og fysisk arbejdsmiljø. Et støttende arbejdsmiljø bidrager til forebyggelsen af mobning ved at skabe en kultur, hvor mobning ikke tolereres. Når medarbejdere føler sig værdsat og respekteret, er der mindre sandsynlighed for, at mobning opstår eller eskalerer. Et positivt arbejdsmiljø fremmer samarbejde og konfliktløsning, hvilket mindsker risikoen for mobningssituationer.

 

Derudover har et støttende arbejdsmiljø en positiv indvirkning på medarbejdernes trivsel og velvære. Når medarbejdere føler sig støttet og anerkendt, trives de bedre og oplever større tilfredshed på arbejdspladsen. Dette skaber en positiv spiral, hvor medarbejdernes engagement og motivation øges, hvilket bidrager til øget produktivitet og kvalitet i arbejdet. Et støttende arbejdsmiljø fremmer også samarbejde, tillid og åben kommunikation mellem medarbejdere og ledere. Når der er et klima præget af støtte og respekt, er medarbejderne mere tilbøjelige til at kommunikere effektivt, dele viden og støtte hinanden. Dette forbedrer samarbejdet på tværs af teams og afdelinger og skaber en atmosfære af fællesskab og sammenhold.

 

Reducér stressniveau og sygefravær

En vigtig fordel ved et støttende arbejdsmiljø er, at det kan reducere stressniveauet og forebygge arbejdsrelateret stress, hvilket ligeledes vil mindske risikoen for sygefravær. Dette fører til en sundere og mere bæredygtig arbejdsstyrke, hvor medarbejderne er i stand til at præstere deres bedste. På arbejdspladsen signalerer et støttende arbejdsmiljø altså, at medarbejdernes trivsel og velvære er vigtige. Det viser, at arbejdspladsen er engageret i at skabe et sundt og respektfuldt arbejdsmiljø, hvor mobning ikke tolereres. Et støttende arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og produktivitet, og det er med til at skabe en arbejdsplads, hvor alle har mulighed for at udvikle sig.

 

Download Wobas e-bog med anbefalinger til handlingstiltag mod mobning

 

 

Forebyg mobning på arbejdspladsen med Woba

Woba er sat i verden for at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag, der proaktivt adresserer problemer som arbejdsrelateret stress eller mobning på arbejdspladsen.

Med Woba kan I identificere tegn på mobning og tage aktion, før det er for sent.

 

Vores kunder oplever markante forbedringer i arbejdsmiljøet. Nedenstående tal taler for sig selv:

 • 21% forbedret trivsel og sundhed
 • 32% reduktion i sygefravær
 • 500% ROI i forhold til lavere sygefravær

 

Ønsker du også at forbedre trivsel og gøre op med mobning i din virksomhed?

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

 • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
 • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
 • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

 • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
 • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

Hvad er et fysisk arbejdsmiljø?
Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø har en stor effekt på trivslen på en arbejdsplads. Der er mange ting, der kan påvirke et godt arbejdsmiljø, men særligt de fysiske rammer er afgørende for, hvor behageligt og trygt der er at arbejde. Vil man sikre det gode arbejdsmiljø, bør de fysiske forhold i arbejdsmiljøet derfor være i orden.

I denne guide vil vi komme ind på hvad det fysiske arbejdsmiljø er, sætte fokus på de fysiske forhold i arbejdsmiljøet samt komme ind på hvorfor disse netop er vigtige at fokusere på.

 

Vigtigheden af et godt fysisk arbejdsmiljø

Et godt fysisk arbejdsmiljø er utroligt vigtigt af flere årsager. Et godt fysisk arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes velbefindende, arbejdspladsens effektivitet og overholdelse af lovgivningen.

Man kan derfor sige, at et sundt fysisk arbejdsmiljø både er et moralsk og økonomisk ansvar — og faktisk også et lovpligtigt ansvar, da du som arbejdsgiver er ansvarlig for dine medarbejderes sundhed og velbefindende, jf. Arbejdsmiljøloven.

Som arbejdsgiver er det derfor helt essentielt, at du etablerer et sundt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Kort sagt omfatter et fysisk arbejdsmiljø de fysiske forhold og faktorer, der påvirker en persons arbejdsmiljø. Det refererer til de fysiske omgivelser og betingelser, hvor arbejdet udføres. Det vil sige, at det er alt det, du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde. Det kan være indretningen af arbejdspladsen, der kan påvirke dit arbejde med fx støjgener, lys, farlige kemikalier, vibrationer og temperatur.

Mere specifikt så vedrører det fysiske arbejdsmiljø bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvilke konsekvenser er der ved et dårligt fysisk arbejdsmiljø?

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan have forskellige konsekvenser for medarbejderne og arbejdspladsen.

Nogle af de potentielle konsekvenser ved dårligt arbejdsmiljø inkluderer:

 • Arbejdsrelaterede skader: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for arbejdsrelaterede skader og ulykker. For eksempel kan dårlig ergonomi føre til muskuloskeletale lidelser som ryg- eller nakkesmerter, og manglende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i fald eller andre ulykker.
 • Helbredsproblemer: Dårlige fysiske arbejdsforhold kan have negative virkninger på medarbejdernes helbred. For eksempel kan dårlig luftkvalitet føre til åndedrætsproblemer eller allergiske reaktioner, og dårlig belysning kan forårsage øjenbelastning og hovedpine.
 • Nedsat produktivitet: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes produktivitet negativt. Fysisk ubehag eller smerte kan forstyrre koncentrationen og begrænse effektiviteten. Desuden kan dårlige arbejdsforhold føre til øget stress og lavere motivation, hvilket kan påvirke arbejdsindsatsen og resultaterne.
 • Øget sygefravær: Medarbejdere, der udsættes for et dårligt fysisk arbejdsmiljø, kan opleve hyppigere sygefravær på grund af arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Dette kan have en negativ indvirkning på arbejdspladsens drift og produktivitet.
 • Lavere jobtilfredshed: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde. Hvis medarbejdere føler sig utilfredse eller ubehagelige på grund af dårlige arbejdsforhold, kan det føre til lavere jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning.

 

Hvor udbredt et problem er et dårligt fysisk arbejdsmiljø egentlig?

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker på danske arbejdspladser, oplyser Arbejdstilsynet. Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsplads vægter det fysiske arbejdsmiljø højt. Det er ikke blot til gavn for de enkelte medarbejdere, men også for virksomheden som helhed.

Du kan allerede nu tage pulsen på dit nuværende arbejdsmiljø gennem en trivselsmåling eller som del af jeres arbejdspladsvurdering (APV).

 

Woba trivselsmåling

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentant: Opgaver og ansvar

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe dér, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

 

Denne artikel vil dykke ned i en arbejdsmiljørepræsentants vigtigste opgaver og ansvar. Vi afklarer hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er afgørende for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og yde deres bedste. Ved at identificere risici, rådgive og samarbejde med både ledelsen og medarbejderne spiller arbejdsmiljørepræsentanten en central rolle i at opretholde et positivt arbejdsmiljø, forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Arbejdsmiljørepræsentanten står dog ikke alene i dette arbejde. Det er vigtigt for alle medarbejdere og ledere at engagere sig i at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at samarbejde og støtte hinanden kan vi skabe en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og sikkerhed for alle.

 

Hvornår skal man have en arbejdsmiljørepræsentant?

Det er et krav at alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal lade medarbejderne vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Er I flere end 35 ansatte i virksomheden, er det et krav, at der etableres arbejdsmiljøgrupper, hvori arbejdsmiljørepræsentanterne indgår.

 

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant(erne) vælges blandt de ansatte i virksomheden. Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og arbejde i butikker kan arbejdsmiljørepræsentanten kun  udvælges blandt medarbejdere, der arbejder 10 timer eller mere ugentligt. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges her af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

Arbejdsgivere, arbejdsledere, hvor en væsentlig del af arbejdet har ledelsesmæssig karakter, og elever kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler