APV-skema og andre populære måder at kortlægge arbejdsmiljøet

læsetid 4 min

Selvom arbejdspladsvurderingen er lovpligtig og skal leve op til en række specifikke krav, så er der en vis grad af metodefrihed. Det gælder særligt i forbindelse med kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø.

Jeg gennemgår her de tre mest udbredte metoder: APV-skema, interview og observation. For selvom der er metodefrihed, så er ikke alle metoder lige.

Generelt om kortlægning af arbejdsmiljøet

Der findes mange forskellige måder at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø. Det afgørende er, at kortlægningen afdækker mulige arbejdsmiljøproblemer. I den sammenhæng er det vigtigt, at du er opmærksom på, at arbejdspladsen et udtryk for alle områder, hvor arbejdet udføres. Er medarbejderne eksempelvis sendt på hjemmearbejde som følge af COVID-19 eller andre årsager, skal deres oplevelse af arbejdsmiljøet i hjemmet også være en del af vurderingen.

En APV kommer omkring mange forskellige temaer, inden for både psykisk og fysisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Valg af metode vil afhænge af formålet, hvilke emner der ønskes belyst, og hvem der skal deltage i undersøgelsen. Den mest udbredte metode, er en undersøgelse ved hjælp af et APV-skema, som jeg vil gennemgå først.

Metode 1: APV-skema

Der arbejdes typisk med to typer af APV-skema:

 1. Spørgeskemaundersøgelser
 2. Tjeklister

 

Et anonymt APV-spørgeskema er den nemmeste måde at kortlægge både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på. Fordi spørgeskemaet er anonymt, vil du opleve en langt højere svarprocent og en mere ærlig besvarelse. Det er derudover meget nemmere at lave opfølgende undersøgelser, der viser jer om jeres handlingsplaner har virket efter hensigten. Der er imidlertid ingen konkrete regler for indholdet i en spørgeramme. Derfor kan det også være svært at vide, præcis hvad du skal spørge om. Hos Woba har vi en udviklet en spørgeramme, der sikrer at du kommer hele vejen rundt om alle relevante emner i jeres APV.

 

>> DOWNLOAD APV SPØRGERAMME <<

 

Men det kan være en god idé at tilpasse jeres spørgeramme, så den passer til jeres specifikke branche og behov. I detailbranchen spørger man for eksempel ind til flere ting i forbindelse med ergonomi og betjening end man gør i almene kontormiljøer. I socialøkonomiske virksomheder er der ofte et udvidet fokus på den psykiske del af undersøgelsen på grund af arbejdets forhold og uforudsigelighed.

Vær opmærksom på at selvom et spørgeskemaundersøgelse er en stærk metode til at gennemføre første trin i jeres arbejdspladsvurdering, så har metoden også sine ulemper. Spørgeskemaet afdækker kun de ting, der spørges ind til. Og medmindre I har et system, der lader medarbejderne uddybe deres svar med kommentarer, kan I gå glip af vigtig information.

 

En APV-tjekliste kan forveksles med et spørgeskema, men der er en væsentlig forskel.

Et APV-spørgeskema besvares af individer og tager udgangspunkt i deres individuelle oplevelser. En tjekliste fokuserer i stedet på selve arbejdsvilkårene uden at tage hensyn til individuelle oplevelser, holdninger eller vurderinger af disse. Det vil derfor ofte være en sikkerheds- eller arbejdsmiljøgruppe med indgående kendskab til organisationens arbejdsvilkår, som står for udfyldelse af en APV-tjekliste. Tjeklistens formål er at tegne et billede af, hvordan det i almindelighed forholder sig på en række områder i organisationens arbejdsmiljø. Du vil ofte også kun afdække kendte problemområder og ikke opdage nyopståede problemer.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række branchespecifikke tjeklister for mindre virksomheder.

Metode 2: Interview

Interviewmetoden er en kvalitativ, dialogbaseret kortlægning af arbejdsmiljøet i forbindelse med gennemførelse af jeres APV, typisk via personlige interviews. Det stiller store krav til sikring af anonymiteten, og vil oftest kræve, at en trænet interviewer gennemfører undersøgelsen. I bestemmer selv, hvor struktureret interviewet skal være. Det kan være en god idé at have en vis grad af struktur (i form af forberedte spørgsmål og temaer), men stadig holde interviewet og svarmuligheder åbne. Fordelen ved interviewmetoden er, at du I situationen har mulighed for at stille uddybende spørgsmål, og dermed sikre en mere dybdegående og præcis kortlægning af problemstillingerne. Der er også muligt at lave øvelsen som et fokusgruppeinterview. Det vil dog øge kompleksiteten og fører til andre problemstillinger. Det kan for eksempel være svært systematisk at analysere og afrapportere, hvem der har sagt hvad.

Ulempen ved interviewmetoden er, at det kræver særlig træning og erfaring at gennemføre korrekt. Og så er det svært at sikre anonymiteten, hvilket kan afholde deltagere fra at sige deres ærlige mening. Derfor vil det oftest vil kræve hjælp fra eksterne aktører, og det gør det til en meget dyr øvelse.

Metode 3: Observation

Observationsmetoden er mest velegnet til kortlægning de vilkår der er ensartede for alle personer, der udfører et job af en given type. Det vil som regel kræve hjælp fra eksterne konsulenter, som har den nødvendige faglige viden og erfaring med at bruge observation i en APV. Observationerne vil typisk være baseret på standardiserede observationsskemaer, som udfyldes af trænede observatører.

En ulempe ved observationsmetoden er, ligesom ved tjeklisten, at du ikke får den enkelte medarbejders oplevelser og vurderinger med. Det kan også være svært at fange problemstillinger, som opstår uden for den periode, hvor observationen opstår. Observation er rigtig godt til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø en god primær eller sekundær metode, men bør ikke anvendes alene. Metoden er heller ikke velegnet til at kortlægge den psykiske del af arbejdsmiljøet. Jeg vil derfor anbefale, at observation kombineres med interview eller en form for APV-skema.

Kombinér metoder

Du inddrager nemmest alle fysiske- og psykiske forhold ved at udsende et APV-spørgeskema. Derfor vil jeg i langt de fleste tilfælde anbefale, at du bruger et APV-spørgeskema. Spørgeskemaer har også den fordel, at I bedre kan følge op med supplerende undersøgelser. Derved kan I følge med i udviklingen og effekten af jeres handlingsplaner. Opfølgende undersøgelser viser også om undersøgelsens resultater anvendes konstruktivt. Men du vil mangle muligheden for de åbne spørgsmål, der er plads til i interviewmetoden. Derfor kan det være en fordel at kombinere metoderne. En nem måde at kombinere det strukturerede svar fra spørgeskemaet med muligheden for mere åbne svar fra interviewmetoden er, at anvende lave jeres APV online med en digital APV-løsning.

Der vil det oftest være muligt at lave åbne spørgsmål, og medarbejderne kan skrive uddybende kommentarer til svarene. På den måde får I både de strukturerede kvantitative data og detaljerede kvalitative svar, man normalt kun får i interviewmetoden.

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

MicrosoftTeams Image
APV Skema - dette skal du huske

APV skema, skabelon, spørgeramme – kært barn har mange navne. En APV (kort for arbejdspladsvurdering) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og til at nedsætte sygefraværet.

Når du skal lave en APV er der en række krav du skal opfylde, som er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. For at være sikker på at du opfylder kravene, kan du med fordel gøre brug af et APV skema.

Download jeres APV skema her.

Men hvad er et APV skema egentlig?

Man kan sige, at et APV skema er din sikreste og bedste vej til god trivsel og et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Den giver dig det nødvendige indblik i medarbejdernes tanker og oplevelser. Den måler nemlig temperaturen på medarbejdernes daglige velvære, veltilpashed og følelse af at være en vigtig del af virksomheden.

Er du i tvivl om, hvordan du sikrer trivsel blandt dine medarbejdere? Her kan du læse 4 gode råd til, hvordan du opnår trivsel på arbejdspladsen.

MicrosoftTeams Image
APV’ens uundværlige ledsager – handlingsplanerne

Problem:

“Jeg sidder ofte i træk og får kulde”

 

Handlingsplan:

‘Vi sørger øjeblikkeligt for at få repareret klimaanlægget og lukket for vinduerne. Den nærmeste afdelingsleder er ansvarlig.’

 

Problem:

“Min PC er langsom og bliver ofte smidt af internettet”

 

Handlingsplan:

‘Indkøb af nyt funktionelt udstyr og en opgradering af internetløsning. Afdelingsleder er ansvarlig for indkøb.’

 

Sådan kan du med en konkret og løsningsorienteret handlingsplan imødekomme dine medarbejderes behov og udfordringer i arbejdsmiljøet.

 

Men hvad nu, hvis kommentarfelterne i APV’en ser ud som følger:

“Jeg har ikke nogen symptomer på stress. Har dog svært ved at sove en hel nat og har lidt hjertebanken.”

“Jeg ved ikke, om det bare er mig, men føler af og til, at Kirsten taler ned til mig og behandler mig som om, jeg ikke gør mit arbejde godt nok. Det er nok bare mig.”

 

Nja, så har udfordringerne pludselig karakter af noget langt mindre håndgribeligt og kan ikke løses med et simpelt tiltag.

Og hvad gør du så?

Først og fremmest – gå ikke i panik. Ja, det er en alvorlig sag, men nu ved du det om ikke andet. Og i arbejdet med medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø, så er viden og erkendelse første, vigtige skridt.

Men du kan nu heller ikke bare læne dig tilbage, lukke øjnene og tænke “Nå, det går jo nok …”, for målingerne giver dig en unik mulighed for reelt at handle på problematikkerne og imødekomme din medarbejders trivsel.

Og det er så her, hvor de gennemarbejdede og konkrete handlingsplaner er dit absolut vigtigste værktøj.

 

Hvad er en handlingsplan?

Jo, altså det er jo som navnet kraftigt antyder – en plan for en handling.

Og så er det tilmed noget af det absolut vigtigste i dit APV-arbejde. For hvad er en APV uden en reel opfølgning og en helt igennem konkret løsningsplan?

Spørger man Arbejdstilsynet, hvad de mener, at man skal udarbejde en handlingsplan ud fra, så skal man kortlægge følgende:

 

 • Tema
 • Handling
 • Prioritet
 • Termin
 • Ansvar
 • Dato for opfølgning

 

For at blive endnu mere konkret, så har vi i Woba udspecificeret handlingsplanerne, så de bliver langt mere dybdegående og brugbare.

Det er nemlig en virkelig god idé at kortlægge og inddele alt på organisationsniveau, ledelsesniveau, gruppeniveau samt individniveau. Denne inddeling kaldes i HR-regi for IGLO-modellen.

 

I – Individniveau
G – Gruppeniveau
L – Ledelsesniveau
O – Organisationsniveau

 

Lad os starte i omvendt rækkefølge …

På organisationsniveau ser du på, hvad arbejdsgiverens ansvar egentlig er i forhold til problematikken og i særdeleshed i den fremtidige plan. Hvad skal arbejdsgiveren gøre, sige og fokusere på, for at handlingstiltaget implementeres.

Ledelsesniveauet er dér, hvor lederens rolle tydeliggøres. Hvad betyder den enkelte leder for arbejdskulturen og hvordan kan han/hun være med til at løse problematikken.

Gruppeniveauet henvender sig til ‘teamet’, karakteriserer fællesskabet og “vi løfter i flok”-mentaliteten. En specifik handlingsplan kan her gå ind og fokusere på, hvad I reelt set kan gøre i fællesskab i teamet for at imødekomme problematikkerne. Er der nogen fordomme som skal håndteres? Skal det generelle sprog justeres lidt? Eller skal vi bare blive bedre til at inddrage og tage hensyn til hinanden?

Og så kommer vi til individniveauet. Hvad kan den enkelte medarbejder gøre for at fremme arbejdsmiljøet med henblik på den specifikke udfordring?

Her er det vigtigt at komme med guidelines til, hvordan den enkelte tackler udfordringen, men der kan også her udstikkes generelle holdninger til virksomhedens politik – og hvordan det ønskes, at man opfører sig overfor kolleger.

 

 

De rette handlingsplaner giver den rette effekt

… Og det gør de bare!

Vi har set det selv gennem mange års erfaring med forskning i arbejdsmiljøet.

Forskningen peger entydigt på, at I kan opnå en forbedret arbejdsglæde, produktivitet og lavere sygefravær, hvis der prioriteres en tidlig indsats for at handle på målingernes problemområder.

Malene Square 150x150
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Relaterede artikler

MicrosoftTeams Image
APV Skema - dette skal du huske

APV skema, skabelon, spørgeramme – kært barn har mange navne. En APV (kort for arbejdspladsvurdering) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og til at nedsætte sygefraværet.

Når du skal lave en APV er der en række krav du skal opfylde, som er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. For at være sikker på at du opfylder kravene, kan du med fordel gøre brug af et APV skema.

Download jeres APV skema her.

Men hvad er et APV skema egentlig?

Man kan sige, at et APV skema er din sikreste og bedste vej til god trivsel og et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Den giver dig det nødvendige indblik i medarbejdernes tanker og oplevelser. Den måler nemlig temperaturen på medarbejdernes daglige velvære, veltilpashed og følelse af at være en vigtig del af virksomheden.

Er du i tvivl om, hvordan du sikrer trivsel blandt dine medarbejdere? Her kan du læse 4 gode råd til, hvordan du opnår trivsel på arbejdspladsen.

AF Louise Aarkrog
MicrosoftTeams Image
APV’ens uundværlige ledsager – handlingsplanerne

Problem:

“Jeg sidder ofte i træk og får kulde”

 

Handlingsplan:

‘Vi sørger øjeblikkeligt for at få repareret klimaanlægget og lukket for vinduerne. Den nærmeste afdelingsleder er ansvarlig.’

 

Problem:

“Min PC er langsom og bliver ofte smidt af internettet”

 

Handlingsplan:

‘Indkøb af nyt funktionelt udstyr og en opgradering af internetløsning. Afdelingsleder er ansvarlig for indkøb.’

 

Sådan kan du med en konkret og løsningsorienteret handlingsplan imødekomme dine medarbejderes behov og udfordringer i arbejdsmiljøet.

 

Men hvad nu, hvis kommentarfelterne i APV’en ser ud som følger:

“Jeg har ikke nogen symptomer på stress. Har dog svært ved at sove en hel nat og har lidt hjertebanken.”

“Jeg ved ikke, om det bare er mig, men føler af og til, at Kirsten taler ned til mig og behandler mig som om, jeg ikke gør mit arbejde godt nok. Det er nok bare mig.”

 

Nja, så har udfordringerne pludselig karakter af noget langt mindre håndgribeligt og kan ikke løses med et simpelt tiltag.

Og hvad gør du så?

Først og fremmest – gå ikke i panik. Ja, det er en alvorlig sag, men nu ved du det om ikke andet. Og i arbejdet med medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø, så er viden og erkendelse første, vigtige skridt.

Men du kan nu heller ikke bare læne dig tilbage, lukke øjnene og tænke “Nå, det går jo nok …”, for målingerne giver dig en unik mulighed for reelt at handle på problematikkerne og imødekomme din medarbejders trivsel.

Og det er så her, hvor de gennemarbejdede og konkrete handlingsplaner er dit absolut vigtigste værktøj.

 

Hvad er en handlingsplan?

Jo, altså det er jo som navnet kraftigt antyder – en plan for en handling.

Og så er det tilmed noget af det absolut vigtigste i dit APV-arbejde. For hvad er en APV uden en reel opfølgning og en helt igennem konkret løsningsplan?

Spørger man Arbejdstilsynet, hvad de mener, at man skal udarbejde en handlingsplan ud fra, så skal man kortlægge følgende:

 

 • Tema
 • Handling
 • Prioritet
 • Termin
 • Ansvar
 • Dato for opfølgning

 

For at blive endnu mere konkret, så har vi i Woba udspecificeret handlingsplanerne, så de bliver langt mere dybdegående og brugbare.

Det er nemlig en virkelig god idé at kortlægge og inddele alt på organisationsniveau, ledelsesniveau, gruppeniveau samt individniveau. Denne inddeling kaldes i HR-regi for IGLO-modellen.

 

I – Individniveau
G – Gruppeniveau
L – Ledelsesniveau
O – Organisationsniveau

 

Lad os starte i omvendt rækkefølge …

På organisationsniveau ser du på, hvad arbejdsgiverens ansvar egentlig er i forhold til problematikken og i særdeleshed i den fremtidige plan. Hvad skal arbejdsgiveren gøre, sige og fokusere på, for at handlingstiltaget implementeres.

Ledelsesniveauet er dér, hvor lederens rolle tydeliggøres. Hvad betyder den enkelte leder for arbejdskulturen og hvordan kan han/hun være med til at løse problematikken.

Gruppeniveauet henvender sig til ‘teamet’, karakteriserer fællesskabet og “vi løfter i flok”-mentaliteten. En specifik handlingsplan kan her gå ind og fokusere på, hvad I reelt set kan gøre i fællesskab i teamet for at imødekomme problematikkerne. Er der nogen fordomme som skal håndteres? Skal det generelle sprog justeres lidt? Eller skal vi bare blive bedre til at inddrage og tage hensyn til hinanden?

Og så kommer vi til individniveauet. Hvad kan den enkelte medarbejder gøre for at fremme arbejdsmiljøet med henblik på den specifikke udfordring?

Her er det vigtigt at komme med guidelines til, hvordan den enkelte tackler udfordringen, men der kan også her udstikkes generelle holdninger til virksomhedens politik – og hvordan det ønskes, at man opfører sig overfor kolleger.

 

 

De rette handlingsplaner giver den rette effekt

… Og det gør de bare!

Vi har set det selv gennem mange års erfaring med forskning i arbejdsmiljøet.

Forskningen peger entydigt på, at I kan opnå en forbedret arbejdsglæde, produktivitet og lavere sygefravær, hvis der prioriteres en tidlig indsats for at handle på målingernes problemområder.

AF Louise Aarkrog
BlogPost APV Loven 1
Få overblik over APV-reglerne + 10 værdifulde tips

Det er vigtigt at have et ordentligt indblik i de mange APV regler. En APV er ikke blot et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Det er også tvunget ved lov.

Har du én eller flere ansatte, så skal du nemlig lave en APV, så du har overblik over arbejdsmiljøet i virksomheden. Der er ikke nogen virksomhedstyper eller brancher, som er fritaget for at lave en APV. Derfor kan du lige så godt komme godt fra start og blive klædt på fra top til tå med ALT hvad der findes af viden omkring APV.

Download den ultimative guide til APV her.

For at udarbejde en lovpligtig APV, skal du selvsagt have styr på de forskellige APV regler. Det kan dog være svært at blive klog på. Derfor har vi samlet nogle gode henvisninger og opsummeret de primære og vigtigste rammer for en lovpligtig APV her.

AF Malene Madsen