Hvad er en APV?

Hvad er en APV?

I det her indlæg viser jeg dig, præcis hvad en APV er og hvorfor din virksomhed eller organisation ikke bare skal, men også bør lave en APV.

For selvom om en APV er tvunget ved lov, så viser vores data, at det er et effektivt værktøj til at skabe positive resultater, der kan ses på jeres bundlinje.

Det støttes af en international undersøgelse, der viser, at investeringer i arbejdsmiljø betaler sig hjem 2,2 gange i gennemsnit.

Las os kaste os ud i det.

Hvad står APV for?

APV står for arbejdspladsvurdering, og er en form for risikovurdering af arbejdspladsen og dens arbejdsmiljø.

Med en APV arbejder du systematisk med arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden. Det er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet.

Hvad skal en APV indeholde?

En APV starter med en kortlægning af arbejdsmiljøet, som skal omfatte både det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt også at vurdere om sygefravær kan være forårsaget af dårligt arbejdsmiljø.

APV 5 faser

 

Efter kortlægningen skal alle problemer med arbejdsmiljøet beskrives og prioriteres.

Der findes ikke en facitliste til prioritering af de forskellige typer af problemer, men jeg anbefaler at mobning, chikane og risiko for alvorlige ulykker prioriteres over andre problemer med arbejdsmiljøet.

Når problemerne er prioriteret, skal du udarbejde en handlingsplan for hver enkelt af dem, med deadline og ansvarlig. Og så skal der selvfølgelig følges op på om handlingsplanerne har løst problemerne.

APV er altså en risikovurdering af jeres arbejdsmiljø, som du bruger til at udpege risici. Herefter finder du en løsning ved at lave en handlingsplan, der eliminerer disse risici, inden skaden er sket.

Langt henad vejen bestemmer du selv, hvad jeres APV skal indeholde og hvordan du indsamler den data, du skal bruge. Men du skal dog igennem 5 faser, for at leve op til kravene til en lovpligtig APV.

Jeg uddyber de fem faser herunder.

APV’ens 5 faser

Kort opsummeret, så skal du igennem disse fem faser for at leve op til kravene i en lovpligtig APV:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet.
 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

 

Lad os kigge nærmere på dem.

1. APV-skema: Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø

I første fase tager du pulsen på arbejdspladsens generelle arbejdsmiljø, for eksempel med et APV-skema.

Du kan for eksempel vælge at følge Arbejdstilsynets branchespecifikke APV-skemaer til kortlægningen. Skemaerne er gode til at danne sig et hurtigt overblik over virksomhedens umiddelbare arbejdsmiljø.

Ulempen ved Arbejdstilsynets APV-skemaer er dog, at de er meget generiske. Dermed vil de sjældent være tilstrækkelige, da du potentielt kan overse vigtige faldgruber ivirksomhedens arbejdsmiljø.

Som alternativ kan du styre hele kortlægningsprocessen med online APV-værktøj. Her vil du også normalt få hjælp til at stille de spørgsmål, der er vigtige for netop din arbejdsplads. På den måde bliver hver sten vendt, og ingen medarbejder vil føle sig overhørt eller glemt.

I visse tilfælde vil der være skiftende adresser og beliggenhed for arbejdets udførelse, såsom hjemmehjælpere eller VVS-arbejdere. I de tilfælde kan du fokusere på selve arbejdets karakter.

Hvis der er bestemte adresser eller beliggenheder, der igen og igen udfordrer medarbejderens opfattelse af arbejdsmiljøet, må det også meget gerne fremgå af APV’ens kortlægning.

Hvis kortlægningen ikke viser nogen arbejdsmiljøproblemer, og der ikke sker sygefravær som følge af arbejdsmiljøet, kan du afslutte APV’en her. Men det er dog sjældent tilfældet.

Men hvis der fremgår arbejdsmiljøproblemer af kortlægningen, fortsætter du til fase 2 af jeres APV.

2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer

I APV’ens anden fase skal du helt konkret beskrive problemernes karakter, alvor og omfang.

Hvad er årsagen til problemerne?

Og hvad kunne eventuelle løsninger være?

Når du formulerer løsningsforslag, skal du have følgende aspekter for øje:

 • Fremadskuende. Løsningen skal kunne forebygge lignende problemer fremadrettet.
 • Ingen udenomssnak. Løsningen skal være specifikt rettet mod kilden til problemet.
 • Tilpasning. Kan I tilpasse arbejdet på en mere hensigtsmæssig måde for medarbejderne?
 • Alternative arbejdsopgaver. Er det muligt at udskifte farlige eller belastende funktioner i arbejdet med mindre farlige/belastende alternativer?
 • Catch-all. Løsningen skal beskytte så mange medarbejdere som muligt.
 • Opkvalificering. Medarbejdere skal have den nødvendige uddannelse og instruktion, således at løsninger faktisk får en mærkbar effekt.

3. Inddragelse af sygefravær

I tredje fase kigger du på virksomhedens generelle sygefravær. Sygefravær er et klokkeklart signal om et usundt arbejdsmiljø.

Derfor skal virksomhedens samlede sygefravær inddrages i helhedsvurderingen for APV’en. Men du skal ikke inddrage de enkelte medarbejderes sygefravær individuelt.

Målet er i stedet at reflektere over, hvordan jeres beskrevne arbejdsmiljøproblemer kan hænge sammen med virksomhedens overordnede sygefravær.

Råder din virksomhed over flere afdelinger, kan du eksempelvis kigge ind i, om bestemte afdelinger har større sygefravær end andre.

Du kan også kigge på, om sygefraværet er stigende eller faldende i bestemte perioder. Således kan arbejdsmiljøproblemerne eventuelt vise sig at være sæsonbestemte.

Dermed har du et konkret afsæt til at reflektere over potentielle arbejdsmiljøproblemer og deres løsninger.

4. Prioritering og handlingsplan

Fjerde fase er prioritering og udarbejdelse af en konkret handlingsplan. Du bør naturligvis prioritere at løse de problemer, der hurtigt kan løses.

Andre problemer er imidlertid mere komplekse, og der er derfor behov for en langsigtet handlingsplan.

Du bør også prioritere de problemer, som du vurderer, udgør den største trussel mod medarbejderne og arbejdspladsen som helhed.

I handlingsplanen skal problemerne fremgå i prioriteret rækkefølge. Ved hvert problem skal løsningsforslaget fremgå, og I skal udpege en ansvarlig person for løsningens implementering.

Fremgår der flere løsninger, bør du ligeledes prioritere disse.

5. Opfølgning på handlingsplan

I den femte og sidste fase af jeres APV, skal du udarbejde konkrete retningslinjer for, hvordan I vil følge op på handlingsplanen.

Der skal udpeges en ansvarlig for gennemførelsen af handlingsplanen.

Efterfølgende skal I løbende tage stilling til, om jeres løsninger har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøproblemerne — og om handlingsplanen eventuelt skal revideres.

Eksempel på APV

En APV kommer omkring mange forskellige temaer, inden for både psykisk og fysisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdspladsen er alle dele af arbejdet. Er medarbejderne eksempelvis sendt på hjemmearbejde som følge af COVID-19 eller andre årsager, skal deres oplevelse af arbejdsmiljøet i hjemmet ligeledes være en del af vurderingen.

Der er imidlertid ingen konkrete regler for indholdet i en spørgeramme. Det vigtigste er, at kortlægningen afdækker mulige arbejdsmiljøproblemer. Hvis du vil være sikker på, at jeres APV tilstrækkeligt dækker, de områder den skal i din branche, kan du også lade dig inspirere af Arbejdstilsynets branchespecifikke APV-skemaer.

Til inspiration har vi også samlet en spørgeramme med 50 spørgsmål, der er baseret på vores erfaringer, forskning og selvfølgelig Arbejdstilsynets anbefalinger. Lige til at implementere i jeres APV.

Hvem skal lave APV?

Det er et lovkrav under Arbejdsmiljøloven, at alle virksomheder og organisationer med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering. Så medmindre du er alene i din egen virksomhed, så skal du med al sandsynlighed lave en APV.

Det gælder også, hvis medarbejderen er på nedsat tid eller er i en tidsbegrænset stilling.

Hvor ofte skal man lave APV?

Jeres APV skal revideres minimum hvert tredje år. Men det kan variere, hvor ofte du skal revidere hele eller dele af jeres APV.

Arbejdstilsynet fører løbende kontrol med, om virksomheder har gennemført en APV minimum hvert tredje år, og om de har overholdt de dertilhørende 5 lovpligtige APV-krav (se de fem faser beskrevet ovenfor).

Du skal også gennemgå dele af arbejdsmiljøet igen, hvis der sker væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan være, at:

 • Der bygges til eller om
 • Der anskaffes nye maskiner eller kemikalier
 • Arbejdsrutinerne i virksomheden ændres væsentligt
 • Der opstår nye arbejdsområder

Du skal desuden lave en supplerende APV, hvis der sker ændringer i jeres arbejdsmiljø, såsom flytning eller hjemsendelse af medarbejderne.

Selvom lovkravet er minimum én APV hvert tredje år, så vil jeg anbefale, at du løbende måler på medarbejdernes trivsel. Enten ved løbende at gennemføre en APV hvert år, eller ved at følge op med en pulsmåling, som gemmeføres et par gange om året. Der kan ske meget på tre år, og hvis I venter for længe med at opdage problemerne, så kan skaden allerede være sket.

Lovgivningens krav til en APV

Kravene til en APV er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven.

Formålet er ifølge loven at skabe et:

 • sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
 • grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Jeg kommer ikke til at gå loven igennem i detaljer, men kort opsummeret så er kravene til en APV.

 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget.
 • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen.
 • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Sæt struktur på og gennemfør jeres APV online

Som sagt, så viser research, at investeringer i arbejdsmiljøet betaler sig hjem 2,2 gange i gennemsnit.

Det bekræfter, at der er klare økonomiske gevinster på arbejdsmiljøindsatser både vedrørende et bedre arbejdsmiljø med færre mentale og fysiske arbejdsskader samt et lavere sygefraværsniveau.

De mest succesrige indsatser er kendetegnet af den proces, som Arbejdstilsynet per lov kræver, når der skal gennemføres en APV:

 • Ledelsesopbakning og gennemsigtighed med indsatsen
 • Arbejdsmiljørepræsentanternes involveres i processen
 • Omsætte resultater til handlingsplaner gennem dialogmøder
 • Medarbejderne bliver involveret i at udarbejde handlingsplanen

Der er altså store menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at gennemføre en struktureret APV-proces. Som organisation kan I gøre livet lettere for jeres selv ved at benytte jer af en online APV-løsning, der styrer hele processen fra indsamling af data til udarbejdelse af handlingsplaner.

Malene Madsen

Malene Madsen

Malene Madsen, aka ”the nerd”, har en kandidatgrad i Arbejdspsykologi og Filosofi og specialiseret sig i datadrevne forebyggende strategier. Malene har mere end 10 års erfaring inden forebyggelsesfeltet, hvor hun bl.a. har arbejdet som forskningsassistent og lavet feltarbejde i både offentlige organisationer og private virksomheder. Gennem hendes ekspertviden har hun stiftet Woba ApS og været idé og konceptudvikler af den forebyggende digitale platform, Woba. Malene er i dag CEO af Woba ApS.

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Mere indhold fra Woba

Louise Aarkrog

Når vold bliver en del af jobbet …

I vores mange surveys er der mere end 81 % der viser ‘krænkende handlinger’. Og vold eller trusler om vold karakteriseres som værende en del af de ‘krænkende handlinger’. For

Louise Aarkrog

Seksuel chikane: Lyt til dine egne grænser!

Du husker nok bølgen. Den altoverskyggende bølge som slog ind over hele verden i 2017. MeToo-bølgen. Her blev verden opmærksom på, hvor stort et problem seksuelle krænkelser egentlig er –

Natacha Weinreich Elmer

Hvornår er der tale om mobning?

Du forbinder måske primært mobning med børn og klassemiljøer. Men mobning forekommer i særdeleshed (og desværre) også på voksne arbejdspladser. Mobning er en krænkende handling, der finder sted gentagne gange

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.